« تضعیفات وتوثیقات سهل بن زیاد در ترازوی داوری»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه الهیات ومعارف اسلامی -دانشکده الهیات - دانشگاه علامه طباطبائی - تهران -ایران

2 دانشیار گروه الهیات ومعارف اسلامی-دانشکده الهیات - دانشگاه علامه طبا طبایی-تهران -ایران

3 دانش پژوه سطح چهار حوزه (دکتری)گرایش فقه خانواده ،مرکز اموزش عالی امام حسن مجتبی علیه السلام -تهران-ایران

چکیده

«سهل بن زیاد» یکی از راویان کثیر الحدیث شیعه است. این راوی محضر امام جواد وامام هادی وامام حسن عسگری «علیهم‏السلام» را درک کرده است. دررابطه با وثاقت ایشان اختلاف نظر وجود دارد. روایات زیادی از این راوی نقل شده است، کلینی در کتاب کافی بیش از 150 مورد بدون واسطه از سهل بن زیاد روایت کرده است.اهمیت این بررسی بدین جهت است که اثبات وثاقت سهل بن زیاد یا عدم آن تاثیرمهمی در حوزه معارف شیعه خواهد گذاشت. برای تحقق این هدف از شیوه اسنادی و روش توصیفی وتحلیلی ودر مواردی از روش تطبیقی استفاده شده است. این تحقیق با تتبع در سخنان اندیشمندان رجالی به این حقیقت دست یافت که علت مهم تضعیفات وارد شده از ناحیه علمای متقدم در مورد سهل بن زیاد بازتاب دیدگاه سخت گیرانه وتعریف مضیق آنان در مورد «غلو»است، ولی علمای متاخر تعریفی موسع تر داشته ودر مورد غلوبا آنان دارای اختلاف نظر بوده‏ اند. . از این رو بر مبنای سخت گیرانه متقدمین او اهل غلو شمرده شده است اما بر مبنای تعریف موسع متاخرین او مورد وثوق است.این پژوهش طبق بررسی انجام شده دیدگاه دوم رامنصفانه ترمی داند وبه صرف وجود سهل در سند روایت،نمی توان ان را بی اعتبار دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

lnvestigting theweaknesses and weaknessesof Sahl bin Z[ad

نویسندگان [English]

  • ali karbalaeipazoki 1
  • saleh hasanzade 2
  • fatemh najafi pazoki 3
1 Associate Professor of the Department of Theology and Islamic Studies Allameh tabatabaei University TEHRAN-IRAN
2 Associate Professor of the Department of Theology and Islamic Studies UniversityAllameh tabatabaei TEHRAN-IRAN
3 Researcher at the four-field level Higher Education Center of Imam Hassan Mojtabi - Tehran
چکیده [English]

He was the narrator of hadiths of the Shiite Imams. He was a student of Imam Javad, Imam Hadi and Imam Hassan Asgari (as). But there is doubt about his scientific credibility in the science of hadith. Sheikh Al-Koleyni in his book Al-Kafi has narrated more than 150 hadiths from Sahl Ibn Ziad, without intermediaries.

The purpose of the research is to examine the validity of Sahl Ibn Ziad's narrations. Because his narrations have had a great impact on Shiite teachings and jurisprudence.

The method used in this research is documentary and description, analysis and adaptation or conformity have been used. The results obtained in this research are as follows: Early scholars were strict about Sahl Ibn Ziad's narration. And this is strictness on the issue of "exaggeration" in the Shiite religion. But later scientists are not so strict about exaggeration. And there is a difference of opinion among the early and late scholars on issue of exaggeration among the narrators of Sahl. Late scholars accept the narration of Sahl Ibn Ziad and have confirmed his scientific validity in the science of hadith.

And the final result is that Sahl Ibn Ziad has an acceptable scientific validity in narrating hadiths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sahl Ibn Ziad
  • Exaggeration
  • Knowledge of Rejal
  • Scientific Validity of Hadith Narration