تحلیل استفاده از راویان ضعیف در أسناد کتاب کافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی(phd) علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران

2 استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران

3 استادیار گروه حدیث، دانشکده علوم و معارف حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث قم، قم، ایران

چکیده

حصول اطمینان به صدور روایات از جانب اهل بیت (ع) امری بس مهم است. هرگونه خللی در صدور روایت از معصوم (ع) ممکن است روایت را از اعتبار ساقط کند. طبق مبانی متأخرانِ سند محور بیش از نصف روایات کتاب «کافی» تألیف کلینی دچار ضعف سندی هستند. ولی کلینی که طبق مبنای متقدمان مشی کرده چنانکه در مقدمه اذعان دارد روایات صحیحه را گردآوری کرده است. پژوهش پیش‌رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که: کلینی با چه معیارهایی به صحت روایت راویان ضعیف حکم کرده است؟ این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و شیوه توصیفی‌ـ تحلیلی و پژوهشی سامان یافته است. نتیجه پژوهش نشانگر آن است که برخی از معیارها و نشانه‌های دال بر صحت روایت راویان ضعیف در کافی بدین قرار است: استفاده از نگاشته‌های اصحاب، استفاده از قرائن، شهرت روایت، نقل حدیث در حالت استقامت راویان ضعیف، اعتماد به نگاشته‌های مشهور اصحاب، استفاضه اجمالی روایت، تعدد أسناد روایات ضعیف، إنجبار خبر ضعیف با خبر صحیح و استواری متن حدیث.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the use of weak narrators in Kafi book documents

نویسندگان [English]

 • Hamid Mohamamdi 1
 • Ali Mohammad MirJalili 2
 • Mahdi Gholamali 3
1 PhD student of Qur’anic sciences and Hadith, College of Theology, Meybod University, Meybod, Iran
2 Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, School of Theology, Maybod University, Maybod, Iran
3 Assistant Professor, Department of Hadith, Faculty of Hadith Sciences and Education, Qom University of Quran and Hadith, Qom, Iram
چکیده [English]

It is very important to ensure the issuance of hadiths from the Ahl al-Bayt (AS). Any defect in the transmission of the narration from Masoom (PBUH) may invalidate the narration. According to the sources of the late scholars, more than half of the narrations of the book "Kafi" have weak documents. But Kliny, who has followed the principles of the predecessors, as he admits in the introduction, has collected the correct hadiths. The upcoming research is looking for an answer to this question: What criteria has Kliny used to judge the authenticity of the narrative of weak narrators? This research is organized by library method and descriptive-analytical and research method. The result of the research shows that some of the criteria and signs indicating the authenticity of the narrations of weak narrators in Kafi are as follows: the use of the writings of the Companions, the use of evidence, the reputation of the narration, the transmission of hadith in the state of endurance of the weak narrators, trust in the famous writings of the Companions, istifadah. Narrative summaries, multiple sources of weak hadiths, forcing weak news with correct news and the stability of the text of the hadith.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Klini"
 • , "
 • Al-Kafi"
 • "
 • Hadithweak"
 • ، Expression the expression"
 • ، "
 • the evidence"