نقد و بررسی حدیث «رؤیت خدا» در قیامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، علوم قرآن و حدیث، علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مسأله رؤیت خدا در قیامت، از مسائل چالشی میان متکلمان و مفسران است در این مورد عقاید گوناگونی ابراز شده است. اشاعره به تبعیت از حنابله رؤیت الهی را در این جهان محال می دانند لکن معتقدند که در سرای آخرت تنها مؤمنان خدا را می بینند منظورشان از رؤیت، رؤیت حسی است اما درباره چگونگی رؤیت حسی اظهار نظر نمی کنندو به نظریه «بلاکیف» تمسک می جویند. هرچند این عقیده با عقل و نصوص قرآنی مخالف است ولی عمده سند و مدرک آنها در این باره روایات موجود در صحیحین (بخاری و مسلم) است.

تحقیق پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی ابتدا اصل روایات مذکور را نقل می کند وآنگاه با معیارهای عقلی ونقلی ثابت موردنقد وبرسی قرار می دهد. براساس یافته های این پژوهش، اندیشه رؤیت الهی هرگز ریشه قرآنی نداشته است بلکه برعکس هرکجا قرآن، این اندیشه را مطرح می کند پای یهود را به میان می کشد و آن را به صورت یک اندیشه مردود و منکر مطرح می کند. مسلماً ریشه این اندیشه در روایتی است که از احبار یهود نقل شده است. افزون بر این، تجسیم و جسم انگاری خداوند از پیامدهای پذیرش مضمون روایت در صحیحین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Hadith "Seeing God" in the Day of Resurrection

نویسنده [English]

  • mohammad shabanpour
Assistant Professor, Quran and Hadith Sciences, Allameh Tabatabai, Tehran, Iran
چکیده [English]

The issue of seeing God on the Day of Resurrection is a challenging issue among theologians and commentators. Various opinions have been expressed on this matter. According to Hanbali, the Ash'ari believe that vision of God is impossible in this world, but they believe that only believers will see God in the Hereafter. By vision, they mean sensory vision, but they do not comment on how sensory vision can be seen, and they adhere to the "Blakif" theory. . Although this belief is contrary to reason and Quranic texts, the main evidence for this is the hadiths in Sahih (Bukhari and Muslim). The upcoming research with a descriptive-analytical method aims to answer these questions: 1) Considering the condemnation of the Quran, where is the origin of this belief and how did it enter the Islamic society? 2) Does the narration of this chapter have an authentic document in the Saheeh and can it be preceded by the Qur'an? 4) What is the consequence of accepting the aforementioned hadiths in the issue of divine vision? According to the findings of this research, the idea of ​​divine vision has never had a Qur'anic origin, but on the contrary,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith
  • Hadith Jurisprudence
  • Khabarvaheed
  • Narrative communities