اعتبارسنجی سند و متن روایات معراجیه در تفسیر مأثور نورالثقلین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع دکتری، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، مرکز آموزش عالی اقلید، اقلید، ایران

چکیده

معراج پیامبر(ص) از مباحث مهمی است که در منابع دینی بویژه تفاسیر روایی به آن پرداخته شده است. یکی از این تفاسیر که در آن میزان قابل توجهی روایت آمده که گاه متفاوت هم هستند، تفسیر نورالثقلین می‌باشد. تفاوت این روایات منجر به ایجاد دیدگاه‌ها و در نتیجه ابهام و سؤالات گوناگون درمورد معراج شده است. لذا، این پژوهش با بکارگیری روش کتابخانه‌ای، تحلیل و بررسی داده‌ها، ضمن ارزیابی سند، متن و خاستگاه روایات معراجیه، به تعیین رویکرد مفسر در این‌باره پرداخته و با توجه به محورهای مطرح شده در این روایات، به این نتیجه دست یافته است که؛ حویزی در ارتباط با رؤیت خداوند، کیفیت معراج و وجوب نماهای یومیه، روایاتی را گزینش کرده که غالباً یک دست بوده و به لحاظ سندی و متنی مورد تأیید هستند. در عین حال در ارتباط با تعداد دفعات معراج دو دسته روایت ذکر کرده که با درنظر گرفتن معیارهایی، روایات دال بر دومرتبه بودن معراج، ترجیح دارند. این درحالی است که روایات منقول از وی درمورد تعداد نمازهای یومیه به لحاظ سندی و متنی قابل مناقشه و محل نقد هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اعتبارسنجی سند و متن روایات معراجیه در تفسیر مأثور نورالثقلین

نویسندگان [English]

  • Amaneh Omidi 1
  • Elham Zarinkolah 2
1 PhD in Qur'an and Hadith Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor of Quran and Hadith Sciences Department, Euclid Higher Education Center,Euclid, Iran
چکیده [English]

معراج پیامبر(ص) از مباحث مهمی است که در منابع دینی بویژه تفاسیر روایی به آن پرداخته شده است. یکی از این تفاسیر که در آن میزان قابل توجهی روایت آمده که گاه متفاوت هم هستند، تفسیر نورالثقلین می‌باشد. تفاوت این روایات منجر به ایجاد دیدگاه‌ها و در نتیجه ابهام و سؤالات گوناگون درمورد معراج شده است. لذا، این پژوهش با بکارگیری روش کتابخانه‌ای، تحلیل و بررسی داده‌ها، ضمن ارزیابی سند، متن و خاستگاه روایات معراجیه، به تعیین رویکرد مفسر در این‌باره پرداخته و با توجه به محورهای مطرح شده در این روایات، به این نتیجه دست یافته است که؛ حویزی در ارتباط با رؤیت خداوند، کیفیت معراج و وجوب نماهای یومیه، روایاتی را گزینش کرده که غالباً یک دست بوده و به لحاظ سندی و متنی مورد تأیید هستند. در عین حال در ارتباط با تعداد دفعات معراج دو دسته روایت ذکر کرده که با درنظر گرفتن معیارهایی، روایات دال بر دومرتبه بودن معراج، ترجیح دارند. این درحالی است که روایات منقول از وی درمورد تعداد نمازهای یومیه به لحاظ سندی و متنی قابل مناقشه و محل نقد هستند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • روایات
  • اعتبارسنجی
  • معراج پیامبر(ص)
  • نورالثقلین
  • حویزی