راهنمای نویسندگان

دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات

 برای دو فصلنامه «حدیث پژوهی»

 1. متن مقالات ارسالی به زبان فارسی باشد.

 2. مقالات ارسالی در نشریه های دیگر به چاپ نرسیده یا برای چاپ فرستاده نشده باشد.

 3. مقالات فرستاده شده تحقیقی و مستند و بر اساس معیارهای پژوهشی باشند.

 4. حجم مقالات از 20 صفحه فراتر نرود.
5. مقالات بر روی یک طرف کاغذ A4 با فاصله کافی میان سطور و خوانا، با برنامه word تایپ شود و به پست الکترونیکی ارسال گردد.

 6. ذکر مشخصات کامل نویسنده به همراه نشانی کامل، شماره تلفن تماس و درجه علمی وی ضروری است.

 7. در صورتی که نویسنده دارای مدرک پایینتر از استادیاری باشد، انضمام اسم یک استادیار ضروری است.

 8. مقاله باید مشتمل بر بخشهای زیر باشد: چکیده، کلیدواژه ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه، فهرست منابع.

 9. درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.

 10. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شمارۀ جلد و صفحه، در داخل پرانتز قید گردد.

 11. در این فصلنامه، مقالاتی انتشار می یابند که در یکی از عرصه های علوم حدیث و یا مباحث میان رشته ای حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند.

 12. فصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

 13. مقالات رسیده توسط سردبیر، بررسی و پس از تأیید برای چاپ آماده می گردد.

 14. مقالات چاپ شده صرفاً بیانگر دیدگاه نویسندگان آنها و صحت نوشتارهای علمی نیز با آنهاست.

 

شیوه نامه

 پژوهشگران و نویسندگان محترم مناسب است به منظور سهولت ارزیابی، آماده سازی و چاپ مقالات در شماره های آینده، نکات ذیل را رعایت کنند: در تدوین مقالات لازم است این ترتیب رعایت شود:

 الف. عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقیق، به صورت کوتاه و رسا درج گردد؛

 ب. مشخصات نویسنده: ذکر نام و نام و خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه رتبه علمی و سازمان وابسته؛ شماره موبایل ، ایمیل ، نویسنده مسئول مقاله

 ج. چکیده: قریب150- 250 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی  و عربی به گونه ای که نماینگر شرح مختصر و جامعی از محتویات نوشتار شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت پژوهش و نکته های مهم نتیجه بحث باشد؛

 د. کلیدواژه ها: حداکثر تا 5 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا میکنند و کار جست وجوی الکترونیکی را آسان می سازند؛

 ﻫ. مقدمه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آنها با موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛

 و. بدنۀ اصلی مقاله

ن.تعداد کلمات کلی مقاله تا 7000کلمه تنظیم شود.

 1. بدنه مقاله که متن اصلی است، پاراگراف بندی شده باشد، به گونه ای که هر پاراگراف(بند) حاوی یک موضوع مشخص باشد.

 2. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار گیرند.

 3. هر دسته از عناوین، ذیل عنوان کلی تر قرار گیرند به نوعی که مجموعه مقاله از یک شاکله منسجم برخوردار باشد و تقدیم و تأخیر مطلب در آن رعایت گردد. 4. در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه(«») قرار داده شود. نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.

 5. هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود.

 6. به جای ذکر مراجع در پاورقی یا پایان هر مقاله، در پایان هر نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم، مرجع مورد نظر بدین صورت ذکر می شود: (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه) در صورتی که نام خانوادگی مؤلف، مشترک است، باید اسم وی هم مورد اشاره قرار گیرد. در صورتی که از شخص مورد نظر در یک سال، دو اثر یا بیشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد از سال انتشار میان دو اثر تفکیک صورت می گیرد. اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدین شکل صورت می گیرد: (نام خانوادگی، سال انتشار اثر اول، شمارۀ صفحه و سال انتشار اثر دوم، شمارۀ صفحه) در صورتی که به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شود، به این صورت اشاره می گردد: (نام خانوادگی، سال انتشار، شمارۀ صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار، شمارۀ صفحه) اگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگی یک نفر آورده می شود و با ذکر واژه «دیگران» به سایر مؤلفان اشاره می گردد.

 ز. نتیجه: حدود 100- 200 کلمه، حاوی جمع بندی و خلاصه مهمترین مسائلی که نویسنده آنها را در مقاله اش به طور مستند شرح و بسط داده است.

 ح: فهرست منابع: کتب و مقالاتی که نویسنده در مقاله اش به آنها استناد نموده و یا از آنها نقل مطلب کرده است.

 

روش تنظیم منابع

فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه ای جداگانه بر اساس حروف الفبا(نام خانوادگی) باید براساس شیوه APA باشد.تنظیم گردد.

 کتاب: نام خانوادگی، نام؛ سال انتشار؛عنوان کتاب؛ نام مترجم/ مصحح؛ نوبت چاپ؛ ناشر؛ محل نشر.

 مقاله: نام خانوادگی، نام؛ سال انتشار«عنوان مقاله»؛نام مجله؛ شمارۀ نشریه؛ شماره صفحه ابتدا ـ شماره صفحه انتها؛ DOI

 پایان نامه: نام خانوادگی، نام؛ سال دفاع؛«عنوان پایان نامه»؛ پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری؛ نام استاد اهنما؛ رشته؛ دانشکده؛ دانشگاه، .

منابع الکترونیکی:  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان مجله علمی دوره، ش. نشانی الکترونیکی مقاله (دسترسی در تاریخ).

 منابع نامشخص: در صورت تألیف توسط مرکز یا مؤسسه، نام آن ذکر می شود و در صورت عدم تألیف توسط نویسنده یا مؤسسه، با نام اثر آغاز می شود.

عدم تعیین برخی مشخصات: از الفاظ «بی جا»(بدون محل نشر)، «بی نا»(بدون ناشر)، «بی تا»(بدون تاریخ) استفاده شود.

 

راهنمای ارسال مقاله درسامانه اینجا را کلیک نمایید