اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن قاسم پور

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

faculty.kashanu.ac.ir/ghasempour/fa
m.qasempouratu.ac.ir
0000-0001-6246-0545

سردبیر

سیدرضا مؤدب

استاد دانشگاه قم

old.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24755/16679/-
moadab_r113yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

فروغ پارسا

دانشیارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/literature/fa/page/515/
phorough.parsagmail.com
0000-0001-7239-6241

محمدرضا حاج اسماعیلی

استاد دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~m.hajiesmaeili
m.hajiesmaeililtr.ui.ac.ir

بمانعلی دهقان منگابادی

دانشیار دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/dehghan
badehghanyazd.ac.ir

سید علی اکبر ربیع نتاج

استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~rabienataj/
sm.rabinatajgmail.com

سیدکاظم طباطبایی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

civilica.com/p/180814/
tabatabaeium.ac.ir

نهله غروی نائینی

دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/naeeni_n
naeeni_nmodares.ac.ir

فتحیه فتاحی زاده

استاد دانشگاه الزهرا

en.civilica.com/p/183343/
f_fattahizadehalzahra.ac.ir
0000-0003-1633-0955

حمیدرضا فهیمی تبار

الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه کاشان

fahimitabarkashanu.ac.ir

محسن قاسم پور

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

faculty.kashanu.ac.ir/ghasempour/fa
m.qasempouratu.ac.ir
0000-0001-6246-0545

سیدرضا مؤدب

استاد دانشگاه قم

old.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24755/16679/-
moadab_r113yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نورالدین ابوالحیه

اصول الدین استاد دانشگاه باتنه – الجزائر

www.aboulahia.com
bn77.tkgmail.com

کارشناس نشریه

فاطمه قربان

دانش آموخته کارشناس ارشد دانشگاه کاشان

fatemehgh312gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

معصومه ( اقدس) عدالت پور

دانشگاه کاشان

azizedalatpuryahoo.com

ویراستار انگلیسی

محمد حسن صانعی پور

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/saneipur/fa
saneipurkashanu.ac.ir