داوران

 


 ردیف
نام نام خانوادگی رتبه علمی  پست الکترونیکی لینک پروفایل در Publons
1 سکینه آخوند استادیار s.akhoond@yahoo.com  
2 علیرضا ابراهیمی استادیار ali110qom@yahoo.com  
3 علی احمد ناصح دانشیار aliahmadnaseh@yahoo.com  
4 زهره اخوان مقدم دانشیار dr.zo.akhavan@gmail.com  
5 عباس اقبالی دانشیار aeghbaly@kashanu.ac.ir  
6 مهدی اکبرنژاد دانشیار m_akbarnezhaad@yahoo.com  
7 نوروز امینی استادیار nowruzeamini@gmail.com  
8 کامران اویسی استادیار kamranoveisi@yahoo.com  
9 حمید باقری استادیار bagheri.h@ut.ac.ir  
10 قاسم بستانی دانشیار gbostanee@yahoo.com  
11 روح اله بهادری جهرمی   bahadorirohollah@yahoo.com  
12 پروین بهارزاده دانشیار bahar-p@alzahra.ac.ir parvin-baharzadeh
13 فروغ پارسا دانشیار phorough.parsa@gmail.com  
14 مهدی جلالی دانشیار mjalali13@yahoo.com  
15 هدایت جلیلی   jalilish@gmail.com  
16 محمدرضا حاجی اسماعیلی دانشیار m.hajis1@yahoo.com  
17 زینب السادات حسینی استادیار z.hosseini@umz.ac.ir  
18 علیرضا حسینی استادیار sahoseini14@gmail.com  
19 حبیب الله حلیمی جلودار دانشیار jloudar@umz.ac.ir  
20 فاطمه دسترنج استادیار dastranj@araku.ac.ir  
21 علیرضا دل افکار دانشیار delafkar@pnu.ac.ir  
22 سید علی دلبری استادیار saddelbari@gmail.com  
23 بمانعلی دهقان دانشیار badehghan@yazd.ac.ir  
24 بمانعلی دهقان منگابادی دانشیار badehghan@yazduni.ac.ir  
25 محمد تقی دیاری بیدگلی استاد mt_diari@yahoo.com  
26 سید علی اکبر ربیع نتاج دانشیار sm.rabinataj@gmail.com  
27 محمدکاظم رحمان ستایش استادیار kr.setayesh@gmail.com  
28 علی اکبر رستم نژاد   rostami_aliakbar@yahoo.com  
29 علیرضا رستمی هرانی استادیار aliemam2000@live.com  
30 بی بی سادات رضی بهابادی دانشیار b.razi@alzahra.ac.ir bibi-sadat-razi-bahabadi
31 محسن رفعت استادیار mohsenrafaat@hmu.ac.ir  
32 کاووس روحی برندق دانشیار roohi@modares.ac.ir  
33 محمد ابراهیم روشن ضمیر استادیار roushan1344@yahoo.com  
34 سیفعلی زاهدی استادیار s_zahedifar@yahoo.com  
35 محمد سبحانی نیا استادیار sobhaninia41@yahoo.com  
36 حسین ستار استادیار sattar@kashanu.ac.ir  
37 رضیه سادات سجادی استادیار masjed1214@yahoo.com  
38 مرتضی سلمان‌نژاد   msnd66@gmail.com  
39 کرم سیاوشی استادیار siyavoshi@yahoo.com  
40 محمد رضا شاهرودی استادیار mhshahroodi@ut.ac.ir  
41 رضا شجری دانشیار rshajary@yahoo.uc.uk  
42 محمد شریفی دانشیار m.sharifi@umz.ac.ir  
43 سعید شفیعی استادیار s.shafiei2000@gmail.com  
44 روح الله شهیدی استادیار roohallahshahidi@gmail.com  
45 محمدحسن صانعی پور استادیار saneipur@kashanu.ac.ir  
46 روح‌الله صیادی‌نژاد استادیار saiady@kashanu.ac.ir  
47 عبدالمجید طالب تاش استادیار talebtash@yahoo.com  
48 کاظم طباطبایی استاد tabatabaei@um.ac.ir  
49 سیدمحمود طیب حسینی دانشیار tayyebhoseini@rihu.ac.ir  
50 رحمت الله عبدالله زاده   abdollahzadeh_arani@yahoo.com  
51 صمد عبداللهی عابد دانشیار s1.abdollahi@yahoo.com  
52 محمد عترت دوست استادیار etratdoost@sru.ac.ir  
53 سید ضیاء الدین علیانسب دانشیار iran134512@yahoo.com  
54 ابوطالب علی نژاد   mahdialinejad1998@gmail.com  
55 سعیده غروی استادیار saeedehgharavi@yahoo.com  
56 احمد غلامعلی استاد a.gholamali110@gmail.com  
57 محمد فاکر میبدی استادیار    
58 فتحیه فتاحی زاده استاد f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir fathiyeh-fattahizadeh
59 حامد خانی (فرهنگ مهروش) دانشیار eng_khani@yahoo.com  
60 عبدالهادی فقهی‌زاده استادیار feghhizadeh@gmail.com  
61 حمیدرضا فهیمی‌تبار استادیار h_fahimitabar@yahoo.com  
62 محسن قاسم‌پور استاد ghasempour@kashanu.ac.ir  
63 زهرا قاسم نژاد استادیار z_ghasemi62@yahoo.com  
64 احمد قرائی سلطان آبادی استادیار ah.gharaee@vru.ac.ir  
65 فاطمه قربانی لاکتراشانی fateme_ghorbani2002@yahoo.com  
66 مریم کریمی تبار استادیار m.karimitabar@yahoo.com  
67 رسول محمدجعفری استادیار rasulmohamadjafari@yahoo.com  
68 ابوطالب مختاری هاشم آباد استادیار tahamokhtary@gmail.com  
69 سیف‌اله مدبر چهاربرج استادیار s_modabber@uma.ac.ir  
70 لیلا السادات مروّجی استادیار moraveji58@gmail.com  
71 عبدالهادی مسعودی   masoudi@qhu.ac.ir  
72 حامد مصطفوی فرد استادیار hamed_amf@yahoo.com  
73 عباس مصلایی‌پور یزدی دانشیار amusallai@gmail.com  
74 زهرا معارف مربی z.maaref110@yahoo.com  
75 مجید معارف استاد maaref@ut.ac.ir  
76 محمد هادی مفتح استادیار mhmofateh@yahoo.com  
77 علی ملاکاظمی استادیار karbala61616@yahoo.com  
78 علی ملاکاظمی استادیار karbala6161@yahoo.com  
79 محمد منیب   monib1414@gmail.com  
80 محمدعلی مهدوی راد دانشیار mahdavirad@ut.ac.ir  
81 عبدالله موحدی‌محب دانشیار movahhedimoheb@gmail.com  
82 سیدرضا مودب استاد moadab_113@yahoo.com  
83 محمد مولوی دانشیار molavi@isr.ikiu.ac.ir  
84 علی محمد میرجلیلی دانشیار almirjalili@meybod.ac.ir  
85 پوران میرزائی مربی mirzaee785@gmail.com  
86 شادی نفیسی استادیار shadinafisi@ut.ac.ir  
87 نهله نهله غروی استاد naeeni_n@modares.ac.ir  
88 نصرت نیل ساز استادیار nilsaz@modares.ac.ir  
89 محمد هادی یدالله پور دانشیار baghekhial@gmail.com  
90 حمیدرضا یونسی مربی younesi@acecr.ac.ir