نویسنده = ���������� ���������� ���������� ����������
خداگونه بودن انسان؛ روایتی اسرائیلییا آموزه مشترک ادیان ابراهیمی؟

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 159-184

محمدکاظم شاکر؛ فاطمه سادات موسوی حرمی