نویسنده = ���������� ��������������
ابن ولید و مستثنیات وی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 51-78

محمدتقی شاکر؛ علیرضا حسینی