نویسنده = �������������������� �����������
جایگاه حدیث در تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث والقرآن

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 281-306

10.22052/hadith.2018.111184

حسین محققی؛ رسول محمدجعفری؛ اصغر هادوی کاشانی


واکاوی و بازپژوهی نقادانۀ روایات جعلی مِطلاقیت امام حسن

دوره 8، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 203-228

رسول‌ محمدجعفری؛ علینقی لزگی