واکاوی و بازپژوهی نقادانۀ روایات جعلی مِطلاقیت امام حسن

نویسندگان

چکیده

جَعْل حدیث یکی از آسیب‌های است که جامعۀ اسلامی از دوران پیامبر2 بدان دچار شد و ازجمله اهداف آن، ترور شخصیت پیشوایان دینی و سیاسی بوده است. امام حسنR از کسانی است که تیر مسموم جعل حدیث، سیرۀ انسان‌ساز و الگوآفرین ایشان را وارونه جلوه داده است. در منابع فریقین با طرق مختلف از امام صادقR نقل شده که ایشان پیوسته زن ستانده و طلاق می‌داده است. در برخی منابع نیزـ بدون یادکرد سندـ تعداد همسران ایشان تا سیصد تن شمارش شده است. شواهد حکایت از آن دارند که خاستگاه جعل این احادیث منصور عباسی است، زیرا تاریخ شهادت می‌دهد او نخستین کسی است که این اتهام راـ پس از سرکوب قیام سادات حسنی‌ـ به امام حسنR نسبت داد. بررسی‌های رجالی و درایه‌ای اسناد روایات نیز نشان می‌دهد که برخی از این روایات اساساً فاقد سند بود و ارزش روایی ندارد، باقی روایات نیز به دو تن در شیعه به نام‌های عبدالله سنان و یحیی بن ابی‌العلاء الرازی و یک نفر در اهل سنت به نام حاتم بن اسماعیل منتهی می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که احتمال جعل حدیث و وارد ساختن روایات یادشده به وسیلۀ حکومت در کتب حدیثی دو راوی شیعه وجود دارد، و در مورد راوی اهل سنت نیز به دلیل نقل مرسل از امام صادقR احتمالی مشابه می‌رود. روایات از نظر محتوا نیز در تعارض جدی با ادلۀ نقلی و عقلی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis and Review of Fabricated Hadiths on Multi-divorces of Imam Hassan (pbuh)

چکیده [English]

Fabrication of Hadith is a problem with which the early Islamic society had confronted, and among the causes, character assassination of religious and political leaders could be pointed. Imam Hassan (pbuh) was a best moral pattern for the people, but fabricated hadiths degraded his spiritual and scientific character. Both Shi'a and Sunni sources, with different ways, reported by Imam Sadeq (pbuh) that he frequently married and divorced in his lifetime. In some sources, without sanad, the number of his wives is mentioned more than three hundreds. According to evidences, Mansoor Abasi as the origin of these fabricated hadiths and in historical books he is referred as the first one who attributed such accusations to Imam Hassan (pbuh). The science of Rijal and Dirayah shows that basically some of these hadiths are reported without sand (chain of transmission) and are so weak that have not any validity to be regarded as a hadith, and the set are reported from only two Shi'as: Abdullah bin Sanan and Yahya bin Abul'ala al-Razi and one Sunni: Hatam Bin Isma'il. Research shows that it is possible these hadiths are fabricated and incorporated by the government into Shiite hadith works of them and the Sunni one also is narrated from Imam Sadiq (pbuh) in a morsal form. Regarding the content, these hadiths have serious conflict with rational and traditional proofs, as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hassan (pbuh)
  • multi-divorces
  • Hadith Fabrication
  • Abbasid Caliphate