نویسنده = علی تفریحی
بررسی کارکرد سبب ورود حدیث درتبیین قواعد فقهی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 39-64

10.22052/hadith.2018.111174

سید علی‌اکبر ربیع نتاج؛ علی تفریحی


بررسی روایات تعیین روز ظهور

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 111-132

سید علی اکبر ربیع نتاج؛ سید محسن موسوی؛ علی تفریحی