بررسی روایات تعیین روز ظهور

نویسندگان

چکیده

تصریح برخی از روایات مشهور میان عرف خاص و عام آن است که امام زمان می کند؛ اما روایاتی دیگری نیز هست که صراحت در ظهور آن حضرت در روز شنبه دارد. پرسش این است که کدام یک از این دو دسته از روایات معتبر است؟ بررسی های انجام شده در این مقاله نشان می دهد که علی رغم شهرت روز جمعه، براساس اسناد، امکان تحقق ظهور در روز شنبه بیشتر است، در عین حال که می توان میان این دو دسته از روایات را به نوعی جمع کرد . ای ن مقاله با روش تحلیلی توصیفی و تتبع در همه روایات بیانگر روز ظهور و اعتبارسنجی سندی و متنی آن ها توانسته میان این دو دسته از روایات را جمع کند، به گونه ای که می توان ادعا کرد روز جمعه روز ظهور برای خواص و روز شنبه روز ظهور برای عموم مردم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Traditions Related to Determining the Day of Mahdi's Coming

چکیده [English]

Many well-known traditions reported by the elite and the public is that al-Mahdi will come on Friday. However, there are some other traditions which clearly indicate that the Imam’s comingwill be on Saturday. The question is that which of these two groups of traditions are more valid. This article shows that although Friday is most known to be the day of the coming of the Imam, evidence shows that his coming on Saturday is more probable, although these two groups of traditions could be brought together. Following an analyticaldescriptive method and by surveying all traditions indicating the day of coming and evaluating their validity this article has attempted to bring together these two groups of traditions and concludes that Friday will be the day of coming for the elite and Saturday for the public.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdi's Coming
  • Friday
  • Sunday
  • Jurisprudence of Hadith
  • revolution