نویسنده = ��������������������� ��������
روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجال

دوره 8، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 7-28

فتحیه فتاحی‌زاده؛ محمدکاظم رحمان‌ستایش؛ سمیه رضوی‌خواه