روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجال

نویسندگان

چکیده

مقالۀ حاضر روش‌های شوشتری در شناسایی و تصحیح تحریف‌های راه‌یافته در تنقیح المقال علامه مامقانی‌ راـ که قاموس الرجال تعلیقی بر آن است‌ـ مورد بررسی قرار داده و با ذکر مثال‌هایی به دسته‌بندی آن‌ها اقدام کرده است. روش شوشتری برای کشف و اصلاح این تحریف‌ها شامل دو مرحله است: در مرحلۀ اول با کمک معیارهایی همچون اختلاف نقل‌ها، ناهماهنگی در طبقۀ راویان و تطابق‌نداشتن متن حدیث با قواعد عربی و نگارشی، احتمال وقوع تحریف را بیان می‌کند، سپس برای شناسایی عبارت صحیح از راهکارهایی همچون مقابلۀ نقل کتب مختلف، ترجیح نقل برخی از آن‌ها و نیز رجوع به نسخه‌های صحیح‌تر و اصل کتاب‌ها، طبقه‌شناسی راویان، علم نسب‌شناسی، توجه به ذکر یا اسقاط نام راوی در رجال و اخبار، توحید یا تعدد عناوین، تفرّد یا اتفاق نقل‌ها استفاده می‌کند، البته گاهی از چندین روش در کنار هم بهره می‌گیرد یا معیار یک روش را با راهکار روش دیگر به صورت ترکیبی به کار می‌گیرد. وی بیش از سایر روش‌ها از روش مقابله و مقایسۀ نقل‌های مختلف استفاده کرده است. تحریف‌هایی که شوشتری در قاموس الرجال به اصلاح آن‌ها پرداخته، از نظر حجم و تعداد می‌توان در سه دسته قرار داد: تحریف‌هایی که توسط مامقانی رخ داده، تحریف‌هایی که در روایات کشی موجود است و تحریف سایر کتاب‌ها که البته برطرف ساختن همۀ این تحریف‌ها تأثیری در داوری‌های رجالی نداشته و تنها رفع برخی از آن‌ها برای داوری صحیح رجالی ضرورت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tustari's method in the discovery and correction of distortions (Tahrif) and Tashifs in

چکیده [English]

The present article has considered the methods of Tustari in "Qamus-al-Rejal" about recognition and correction the distortions in "Tanqih al-maqal" by Allameh Mamqani and categorizes them by saying examples. Tustari's method for discovery and correction these distortions included two levels: in first level by criterions like narrations variances, disharmony in class narrators and mismatch of the hadith text with the rules of the Arabic language and writing, he expresses the possibility of distortion occurrence. Then for recognizing the correct text, he uses methods such as confronting hadith text in different books and preference one of them and also reference to more correct editions and original books, recognizing the class of narrators, genealogy, pay attention to mention or anonymity in rijal books and hadiths, oneness or multiplicity in the titles, individuation or unison in narrations. However, he sometimes uses several methods together or employs a method with the other solution way via compounded method. He has used method of confronting and comparison the different narrations more than other methods. Distortions that tustari has corrected them in Qamus-al-Rejal can put them in three classes: distortions that has been occurred by Mamqani, distortions that are in Kashshi's hadiths and distortions of the other books. Of course removing all these distortions doesn’t have affect in Rejal judgments and just removal some of them is necessary for correct Rejal judgment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tustari
  • Qamus al-Rejal
  • Distortion (Tahrif)
  • tashif