نویسنده = ������������������������ ���������� ���������� ��������������