تأملی در باب عنوان درایه الحدیث

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

ضرورت به کارگیری اصطلاحات و ادبیات یکسان در عرصۀ علوم اسلامی و به ویژه در حدیث-شناسی، یکی از موضوعاتی است که دانشمندان مسلمان از آن غفلت کرده اند. در این میان، علم درایه الحدیث با نام های گوناگونی نظیر «اصول الحدیث»، «مصطلح الحدیث» و «قواعد الحدیث» شناخته شده است. این عناوین بیشتر در میان کتاب‌های عامّه رواج داشته، و منابع شیعی بیشتر اصطلاح درایه الحدیث را به کار گرفته اند. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، به طور عمده پیرامون این محورهاست: نخست اینکه موضوع علم درایه الحدیث با توجه به آثار نگاشته شده در این علم چیست؟ کدام عنوان برای معرفی این علم مناسب تر است؟ آیا واضع اصطلاح درایه الحدیث، شهید ثانی است یا وی این اصطلاح را از دیگران وام گرفته است؟ مقالۀ حاضر با هدف پاسخ به پرسش های فوق سامان یافته است و در نتیجه معلوم می شود که موضوع این علم سند حدیث است؛ شهید ثانی برخلاف آنچه مشهور است، واضع این عنوان نیست و در نهایت عنوان مناسب برای این علم را «مصطلح الحدیث» معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection on the Title of Understanding Hadith

نویسندگان [English]

  • K Tabātabāi
  • A Rezā Dād
چکیده [English]

The necessity of employing similar terms and literature in the field of Islamic sciences and especially the study of hadith is one of the subjects which have been neglected by Muslim scholars. Of these sciences is the science of understanding hadith which is known by different names, such as “the principles of hadith”, “the term hadith” and “the rules of hadith”. These titles are more common in the books of Sunnis and the Shiite sources mainly use the term “Understanding Hadith”. In this article the following issues have been discussed: First, what is the subject of the science of understanding hadith with reference to the books written on this science? Which title is more appropriate for this science? Is the term understanding hadith was first introduced by the second martyr or he has taken this term from others? This article is an attempt to answer these questions and it concludes that the subject of this science is the documents of hadith. Unlike what is commonly known, the second martyr did not establish this title. Finally it introduces “the term hadith” as the proper title of this science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • science of hadith
  • understanding hadith
  • the term hadith
  • Zayn al-Din known as the second martyr