حجیت سنت از دیدگاه محمود ابوریه

نویسندگان

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

یکی از کسانی که دیدگاه هایش درباره سنت، در جهان اسلام مناقشات زیادی به پا کرده، محمود ابوریه است. او در کتاب اضواء علی السنه المحمدیه، به طرح مباحثی پرداخت که بر حدیث پژوهان اهل سنت گران آمد، و او را به سنت ستیزی متهم کردند. در برابر، دیدگاه های او درباره جوامع حدیثی اهل سنت، در جهان تشیع به ویژه در ایران، به شدت مورد استقبال قرار گرفت. در این نوشتار بر آنیم با بررسی دیدگاه های ابوریه درباره سنت، این واقعیت را نشان دهیم که هر چند ابوریه به طور صریح به رویارویی با سنت نپرداخته و برخی دیدگاه های او در نقد احادیث موجود در جوامع روایی اهل سنت، نشان از حقیقت دارد و از این رو، ما اتهام او به سنت ستیزی را نمی پذیریم، نباید این امتیاز، ما را از توجه به لایه های پنهان دیدگاه های وی و پیامدهای سوء آن ها غافل کند. او در مواردی به گونه ای درباره سنت سخن گفته است که نتیجه ای جز انکار سنت ندارد و پذیرش دیدگاه های او، بنیان سنت را از بن دچار تزلزل می کند؛ هر چند این سخنان را به هدف نقد منابع حدیثی موجود اهل سنت ـ نه انکار حجیت سنت ـ بیان کرده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Authority of Tradition from the Viewpoint of Mahmood Abu Riyyah

نویسندگان [English]

  • M.E Roshan Zamir
  • M Ibādi
چکیده [English]

One of the people whose views on tradition caused much controversy is Mahmood Abu Riyyah. In his book Adhwaala al-Sunnah al-Muhammadiyyah he discusses certain issues which could not be acceptable to the Sunni students of hadith and, therefore, they accused him of opposing tradition. In contrast, his views on the Sunni circles of hadith have been greatly welcomed in the Shiite world, especially in Iran.
In this article the researchers besides discussing the views of Abu Riyyah on tradition attempt to show this truth that although Abu Riyyah does not openly oppose tradition and some of his views on the critique of the existing hadith in the Sunni circles of hadith are correct and, therefore, the researchers reject the accusation that he is against tradition, nevertheless because of this advantage no one should ignore the hidden layers of his views and their dire consequences. In some cases he has spoken of tradition in such a way that the result could be nothing but the denial of tradition, and accepting his views will undermine the very origin of tradition, though he has expressed these views in criticizing the current sources of hadith of the Sunnis rather than rejecting the authority of tradition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • authority of tradition
  • critique of hadith
  • abut Riyyah