عبیدالله بن ابی رافع و کتاب السنن و الاحکام و القضایا

نویسنده

بنیاد دائره المعارف اسلامی

چکیده

در میان تألیفات کهن امامی، کتاب السنن و الأحکام و القضایا نوشته عبیدالله بن ابی رافع، اثر شناخته شده ای بوده، و متن کتاب به صورت مستقل تا قرن چهارم و شاید قرن پنجم وجود داشته است؛ با این حال، در جوامع حدیثی موجود امامیه، خاصه کتب اربعه، روایتی از کتاب مذکور نقل نشده و در دیگر کتاب های حدیثی امامیه نیز تنها سه روایت که در طریق آن ها نام عبیدالله آمده، نقل شده است. در نوشتار حاضر، استدلال شده که احتمالاً کتاب وی به واقع، همان کتاب السنن و الاحکام و القضایای محمد بن قیس بجلی(متوفی 151) است، که متن عرضه شده کتاب ابن ابی-رافع بر امام باقر و افزوده هایی به روایت ایشان بر کتاب مذکور توسط محمد بن قیس بجلی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ubeidollāh Ibn Abi Rāfi and al-Sunan wal Ahkām wal Qadhāyā

نویسنده [English]

  • M Kāzim Rahmati
چکیده [English]

One of the old Imamate works is Ubeidollah Ibn Abi Rafi’s al-Sunan wal Ahkam wal Qadhaya, a well-known work whose text existed independently till the fourth or perhaps the fifth century. Nevertheless in the circles of Imamate hadith, especially the four Books, the book has not been cited and in other Imamate books of hadith only three narrations rare elated in whose chains the name of Ubeidollah is mentioned. In the present article it is demonstrated that probably his book is the same Al-Sunan wal Ahkam wal Qadhaya by Muhammad Ibn Qays al-Bajali (died AH 151), which is the text of Ibn Rafi’s book showed to Imam al-Baqir, peace be upon him, with some narrations from him added to the book by Muhammad Ibn Qays al-Bajali.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ubeidollāh Ibn Abi Rāfi
  • Muhammad Ibn Qays al-Bajali
  • Al-Sunan wal Ahkām wal Qadhāyā