بررسی پدیده «زیاده و نقیصه» در روایات

نویسندگان

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

«زیاده و نقیصه» در روایات، به معنای افزوده شدن یا کاستن چیزی از آن، یکی از آفت های راه‌یافته در احادیث است که تشخیص و توجه به پیامدهای نامطلوب آن، پژوهش همه‌جانبه‌ای را می‌طلبد. محدّثان همواره به این آسیب توجه کرده و یکی از مقدمات استفاده از احادیث را پالایش حدیث از این پدیده دانسته‌اند، زیرا اندک تغییر و زیادی و کاستی در حدیث، ما را در رسیدن به مقصود اصلی معصوم  ناکام می‌گذارد؛ از این رو، توجه به آسیب «زیاده و نقیصه» از اهمیت به سزایی برخوردار است. نوشتار حاضر، با روش توصیفی‌ـ تحلیلی به هدف بررسی این پدیده، بیان گونه‌ها، عوامل و پیامدهای آن در احادیث نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of “Addition and Detraction” in Narrations

نویسندگان [English]

  • A Dilbari
  • R Haqpanāh
چکیده [English]

“Addition and Detraction” in narrations, in the sense of adding or detracting something from them, is one of the defects which has found its way into hadith and to identify and pay attention to its undesirable consequences need a comprehensive research. Scholars of hadith have always paid attention to this defect and believe one of the preliminary steps in using hadith is to purify hadith from this defect, for even a little change and adding to or detracting from hadith would prevent us from grasping the main intention of the immaculate Imam. Therefore, paying attention to the defect of “addition and detraction” is of much importance. The present article adopts a descriptive-analytic method to investigate this phenomenon and tries to study its kinds, reasons and consequences in hadith.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology of narration
  • the defects of hadith
  • addition and detraction in narrations
  • additional