شهید ثانی، رجالی بزرگ شیعه

نویسنده

دانشگاه الزهرا

چکیده

زین الدین بن علی عاملی(م 965) معروف به شهید ثانی از رجالیان بزرگ شیعه در دوره متأخر است. آرای رجالی این دانشمند را می‌توان در تعلیقات ارزشمند او بر کتاب خلاصه الاقوال علامه حلی جست وجو کرد. وی از پژوهشگران برجسته اخبار، و در دو عرصه رجال و حدیث صاحب نظر بوده است. در بررسی حال راویان، استقلال رأی عالمانه شهید ثانی مشهود است. شهید ثانی از ناقدان برجسته رجال است که با احتیاط و دقت نظر، روایات و راویان را مورد بررسی قرار داده است. ایشان گاه جنبه های جرح و ضعف راویان را بر تعدیل و تقویت آنان مقدم دانسته است. سندمحوری، سخت-گیری در توثیق راویان و کم توجهی به قرائن صحت حدیث، نمونه هایی از این مواضع سخت گیرانه است؛ البته در تعدیل این دیدگاه نباید از اندیشه هایی همانند توجه به وثاقت اصحاب اجماع و نیز مشایخ اجازه و یا عدم اشتراط ایمان و ضبط غفلت کرد. به هر حال، در نظر داشتن همه جنبه های فکری این رجالی بزرگ ما را به داوری منصفانه در این باره رهنمون می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Second Martyr, the Shiite Great Expert in Transmission of Hadith

نویسنده [English]

  • F Fattāhizādeh
چکیده [English]

Zay al-Din Ibn Ali Amili (died AH 965), known as the Second Martyr, is one of the great Shiite expert in transmission of hadith of the recent era. The views of this scholar on transmission can be seen in his invaluable comments on Khulāsat al-Aquāl by al-Allāmah al-Hilli. He is one of the distinguished researchers of narrations in the two fields of transmitters and hadith. In his study of the state of the narrators his independent objective views are conspicuous. The second martyr as one of the eminent critiques of transmission of hadith used to investigate narrations and narrators with caution and precision. He sometimes prefers even to put more emphasis on the defects and weakness of the narrators rather than on modifying or endorsing them. His great emphasis on evidence, strict policy in the evaluation of the trustworthiness of the narrators, and paying less attention to contexts indicating the correctness of hadith are examples of his strict positions.
Of course in modifying this viewpoint one should not ignore certain issues like the trustworthiness of the people of consensus and also the Sheikhs who give permissions [to narrate], or the needlessness of the condition of belief and recording. In any case, considering all intellectual aspects of this expert in transmission will help us to have a fair judgment in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the second martyr
  • critique of the transmitters
  • methodology
  • injurious speech