گونه شناسی گفتارهای قرآنی امام موسی کاظم

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

نظر به پیوند ناگسستنی اهل بیت  با قرآن و نقش ایشان برای دستیابی به فهم معارف قرآنی، شناخت گفتارهای قرآنی ائمه  از اهمیت به سزایی برخوردار است. از امام موسی کاظم  275 روایت قرآنی به ما رسیده است. این پژوهش به گونه شناسی این روایات می‌پردازد. گفتارهای قرآنی امام کاظم  قابل تقسیم به انواعی است: 1. روایات تفسیری 2. روایات تأویلی 3. روایات تطبیقی 4. روایات استشهادی 5. روایات مربوط به علوم قرآنی. بیشترین روایات قرانی امام با 112 عدد، روایات تفسیری است که به بیان معنای ظاهری آیات می‌پردازد. عصر امام کاظم هم زمان با حضور مذاهب فقهی و کلامی متعدداست؛ از این رو، استشهاد به نص و مضامین آیات قرآن، بخش عظیمی از گفتارهای قرآنی امام با81 مورد است. روایات تأویلی با 39 عدد به بیان معنای باطنی و روایات تطبیقی با 26 عدد به بیان مصادیق اختصاص دارد. کوچک ترین بخش گفتارهای قرآنی امام، روایات علوم قرآنی است که هفده روایت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of the Quranic Discourses of Imam Musa al-Kadhim

نویسندگان [English]

  • B Razi Bahābādi
  • M Ali Bakhshi
چکیده [English]

Considering the inseparable connection of the people of the household of the Prophet and the Quran and their role in attaining Quranic knowledge, understanding the Quranic discourses of the Imams is of utmost importance.
We have 275 Quranic traditions narrated by Imam Musa al-Kadhim and this article is an attempt to discuss the types of these traditions. The Quranic traditions by Imam al-Kadhim may be divided into the following types: 1. Interpretative Traditions, 2. Explanatory Traditions, 3. Comparative tradition, 4. Evidential traditions, and 5. Traditions related to Quranic sciences.
The highest Quranic traditions of the Imam are interpretative traditions which are 112 in number and explain the exoteric meaning of the verses. The time of Imam al-Kadhim coincides with the presence of different jurisprudential and theological schools. Therefore, bringing evidence from the texts and implications of the verses of the Quran constitutes a major part of the Quranic speeches of Imam al-Kadhim with 81 traditions. On the other hand, the explanatory traditions with 39 traditions explain the esoteric meaning, and the comparative traditions with 26 traditions explain the implications of the verses. The shortest part of the Quranic discourses of the Imam are traditions related to Quranic sciences which are 17 in number.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Kadhim
  • Quranic discourses
  • interpretative traditions
  • explanatory traditions
  • comparative traditions
  • evidences