دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1390 (6) 
1. گونه شناسی گفتارهای قرآنی امام موسی کاظم

صفحه 7-30

بی‌بی سادات رضی بهابادی؛ معصومه علی بخشی


7. حدیث موثّق و اعتبار آن نزد دانشمندان امامی

صفحه 185-220

حمید باقری؛ محمدکاظم رحمان ستایش


9. بررسی نقش زنادقه در جعل حدیث

صفحه 251-276

بمانعلی دهقان منگابادی؛ حسین صفری