دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، آذر 1390 (6) 
گونه شناسی گفتارهای قرآنی امام موسی کاظم

صفحه 7-30

بی‌بی سادات رضی بهابادی؛ معصومه علی بخشی


بررسی نقش زنادقه در جعل حدیث

صفحه 251-276

بمانعلی دهقان منگابادی؛ حسین صفری