حدیث موثّق و اعتبار آن نزد دانشمندان امامی

نویسندگان

1 بنیاد دایره ‌المعارف اسلامی/

2 دانشگاه قم

چکیده

بحث و سخن دربارۀ اعتبار خبر موثّق به دلیل فراوانی مصادیق آن در منابع حدیثی شیعه، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در یک نگاه کلی، دانشمندان شیعه را می‌توان به دو گروه دسته‌بندی کرد: گروهی باور به اعتبار حدیث موثّق دارند که این نظر خود دو دیدگاه را شامل می‌شود، برخی خبر موثّق را به طور مطلق و بعضی دیگر تنها موثّقاتی را که مشهور بدان ها عمل کرده‌اند، معتبر می‌دانند؛ گروه دیگر، مخالف دستۀ نخست، به دلیل عدم احراز شرایط ایمان و عدالت در راویِ غیرِ امامی مذهب، برای حدیث موثّق اعتباری باور ندارند. در این نوشتار، افزون بر اشاره به دیدگاه های مختلف و معتقدان هر یک، دلایل باورمندان عدم اعتبار خبر موثّق، مورد بحث و مداقه قرار گرفته و در نهایت، به این نکته اشارت رفته است که اختلاف مذهبی نمی‌تواند دلیل مطلق بر بی‌اعتباری خبر موثّق باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliable Tradition and Its Credibilityfrom the Viewpoint of the Shiite Scholars

نویسندگان [English]

  • H Bāqiri 1
  • M.K Rahmān Sitāyish 2
چکیده [English]

The study and investigation of the credibility of reliable tradition due its many instances in the sources of Shiite hadith has a remarkable importance. In a general view the Shiite scholars can be divided into two groups. First, a group that admits the credibility of reliable hadith, which is divided further into those who give absolute credit to reliable tradition and those who acknowledge only those reliable traditions which are treated as widely known and acknowledged. The second group acts differently from the first group, that is, because they cannot be certain that the non-Shiite narrators can meet the requirements of belief and justice they cannot give credit to reliable hadith.
In this article besides referring to different views and the attitudes of their followers, the reasons of those who give no credit to reliable tradition have been discussed and at the end it is mentioned that religious difference cannot be an absolute reason for rejecting the credibility of reliable tradition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reliable hadith
  • credibility and authority
  • religious difference
  • non-Shiite narrators