تأثیر آموزه‌های امام صادق(ع) بر مباحث کلامی شیعه

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

آموزه‌هایی روایی شیعی بر مباحث کلامی تأثیرگذار بوده، و بسیاری از متکلمان افزون بر استفاده از مبانی و روش‌های عقل‌گرایانه، از احادیث هم به لحاظ مضمونی و هم به جهت روش و نوع خاص رویکرد ائمه بهره گرفته‌اند. بررسی این تأثیرها بیانگر آن است که این امر خطیر، در جنبه‌های گوناگونی تحقق پذیرفته است. در این خصوص، تأثیر روایات امام صادق(ع) به دلیل شرایط خاص عصری ایشان، شگرف و قابل توجه است، به گونه‌ای که گاهی از رهگذر آن، در قالب تبیین صحیح مواضع کلامی امامیه و نفی اندیشه‌های نااستوار انتسابی به شیعه اثنی عشری نمود پیدا کرده، و این تأثیر در دوره‌های پس از امام(ع) به ویژه در شکل‌گیری و تحول منابع مکتوب کلامی شیعه، قابل ردیابی است. یعنی متکلمان شیعی هم، به مثابه پشتوانه‌های نظری و هم در روش بحث، از این قبیل روایات استفاده کرده‌اند. این مقاله بر آن است تا با کاوشی پیرامون این مسئله، ابعاد آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و انواع این تأثیرات را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Teachings of Imam Sadiq’s Traditions on the Theological Issues of Shi’a

نویسنده [English]

  • Mohsen Qasimpour
چکیده [English]

Teachings of Shi’a traditions have influenced theological issues. Besides employing logical principles and methods, many theologians have used traditions thematically and for the sake of the specific way and method of the Imams’ approach. The study of these influences shows that this demanding affair has been realized in various aspects. In this respect, the influence of Imam Sadiq’s traditions because of the special historical situation in which he lived, is so remarkable that sometimes through this influence, the correct position of Shi’a theologians is demonstrated and the false thoughts attributed to Shia are refuted, and specifically this influence is ostensible in the years after Imam’s life in the formation and changes of written sources of theology of Shi’a. In other words, Shi’a theologians also employ these traditions as a support both theoretically and methodologically in their issues. This article is a research about this subject and analyzes its various aspects and dimentions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traditions
  • Imam Sadiq
  • theology
  • Shi’a
  • sects