نقد و بررسی حدیثی در فضیلت ایرانیان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

راویان و جامعان روایی، احادیثی را به پیامبر(ص) نسبت می‌دهند که درون‌مایه آن، به نوعی به فضیلت و برتری اهل فارس اشاره دارد تا حدی که می‌گوید اگر علم در ستاره ثریا هم باشد، اهل فارس بدان نائل خواهند شد. این فضل و برتری در روایات، حداقل با سه واژه «ایمان»، «علم» و «دین» آمده است. این احادیث را می‌توان در مجامع حدیثی، کتاب‌های تاریخی و تفاسیر شیعه و اهل سنت جستجو کرد. در این مقاله، نخست، گستره انعکاس روایات اهل سنت که از بسامد بیشتری برخوردار است، مورد بررسی قرار گرفته، سپس به نقل‌های امامیه پرداخته می‌شود. آنگاه محتوای آن‌ها بررسی و دیدگاه‌های گوناگون درباره مصادیق آن‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ارزیابی این روایات، چند دیدگاه اساسی مطرح شده است، به این صورت که گروهی با اعلام صحت و یا سکوت، موافقت خود را با آن‌ها ابراز داشته و برخی دیگر که تماماً از متأخران هستند، مخالف این احادیث‌اند و تمام آن‌ها را جعلی می‌پندارند. در این میان، دیدگاه بینابینی وجود دارد که برخی از این احادیث را صحیح و برخی را تحریف شده می‌داند. در پایان، با بررسی رجالی و سندی روایات، به این نتیجه دست یافتیم که این احادیث از دید اهل سنت، صحیح و مطابق علم الحدیث شیعیان، ضعیف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the Superiority of the Iranians on the Basis of Hadith

نویسندگان [English]

  • Majid Ma’ārif 1
  • Yahyā Mir Husseini 2
1
2
چکیده [English]

The transmitters and compilers of hadith attribute certain hadiths to the holy Prophet, peace be upon him and his household, which mainly refer to a kind of virtue and superiority of the Persians to the extent that it is said if knowledge were in Venus, the people of Persia would attain it. This superiority in narrations is mentioned at least three times in the words of “belief”, “knowledge”, and “religion”. These hadiths can be seen in the compendiums of hadiths, history books and Shii exegeses. In this article, first, the reflection of these hadiths in the narrations of the Sunnis which are more in number have been considered, and then the hadiths transmitted by the Imamis have been discussed. Afterward, their content is studied and the different views on their applications are presented. In the evaluation of these narrations a few major views have been offered, that is, some by their endorsement or silence have confirmed them, and some who are completely of recent date have denied them altogether and hold that all of them are fabricated. However, there are another view which is intermediary and calims that some of these hadiths are true and some others are corrupted. At the end by discussing the character of the transmitters and the documents of these hadiths we come to the conclusion that these hadiths from the viewpoint of the Sunnis are true but on the basis of the Shii science of hadith they are weak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith
  • Salman
  • virtues
  • people of Persia
  • credibility
  • document
  • text