دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1389 (4) 
3. روش فهم حدیث در وسائل الشیعه

صفحه 67-98

فتحیه فتاحی‌زاده؛ نجیمه افشاری


6. مشایخ نجاشی و بررسی وثاقت عمومی آنان

صفحه 141-158

عبدالهادی فقهی‌زاده؛ مجید بشیری