دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، مهر 1389 (4) 
روش فهم حدیث در وسائل الشیعه

صفحه 67-98

فتحیه فتاحی‌زاده؛ نجیمه افشاری


مشایخ نجاشی و بررسی وثاقت عمومی آنان

صفحه 141-158

عبدالهادی فقهی‌زاده؛ مجید بشیری