روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی از نگاه علامه محمد تقی شوشتری

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از مهم‌ترین بایسته‌های پژوهش در علوم حدیث، ارائه روش‌هایی برای بررسی و پژوهش در میراث حدیثی است. نقد و بررسی عنوان کتاب‌ها و ابواب حدیثی، یکی از این روش‌هاست. این نوشتار به معرفی و بررسی میزان کارآمدی این روش در علوم حدیث می‌پردازد، و به منظور رسیدن به این هدف، کارآمدی آن را در دو حوزه نقد بیرونی(انتساب و تصحیح متن) و نقد درونی(فهم و ارزیابی متن) نشان داده است. پس از اثبات کارآمدی این روش، به چگونگی تعیین عنوان متونی که در تعیین عنوان آن‌ها اشتباهی رخ داده، پرداخته شده و در همین راستا، دو روش درون‌متنی و برون‌متنی در تعیین عنوان ارائه شده است. در معرفی و تبیین جوانب مختلف این روش، از آثار محمدتقی شوشتری‌ـ حدیث‌پژوه معاصرـ استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Method of Evaluating the title of hadith Books and Entries from the Viewpoint of Muhammad Taqi Shushtari

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Rezāee Kirmāni
  • Ahmad Zāri’ Zardini
چکیده [English]

One of the most important aims in research on the sciences of hadith is offering methods for the study of the works done on hadith. One of these methods is the study and evaluation of the titles and entries of books on hadith. This article is an attempt to introduce and discuss the degree of the efficiency of this method in the sciences of hadith, and in order to fulfill this purpose the efficiency of this method has been studied in the two fields of external assessment (attributing and editing the text) and internal assessment (understanding and evaluating the text). Having proved the efficiency of this method the researcher discusses the way to give title to those texts which have been given wrong titles. In this relation he offers the two textual and metatextual methods in the designation of the titles of texts. In his discussion and explanation of the different aspects of this method the researcher mainly refers to the works of Muhammad Taqi Shushtari, one of the contemporary researchers on hadith.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sciences of hadith
  • method
  • evaluation of the titles
  • external evaluation
  • internal evaluation
  • Muhammad Taqi Shushtari