بررسی و ارزیابی دو اصطلاح «مقارَب الحدیث» و «مقارِب الحدیث» در دانش جرح و تعدیل

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

حدیث به طورمتعارف، دربردارنده دو عنصر اساسی متن و سند است. برای بررسی و نقد حدیث، دو راه پیش پای محققان و ناقدان وجود دارد. راه نخست، بررسی متن حدیث است که پژوهش و نقدی درونی و راه دوم، بررسی سند حدیث است که مطالعه و نقدی بیرونی به حساب می‌آید. نقد سندی یا خارجی حدیث بر عهده دو دانش رجال و درایه است. در درایه به احوال سند از نظر اتصال، انقطاع، ارسال و ... پرداخته می‌شود و در دانش رجال، مطالعه و ژرف‌نگری در احوال راویان موجود در سند حدیث صورت می‌گیرد تا درجه وثاقت و ضعف راوی حدیث، معلوم و از این طریق میزان اعتبار نقل او معین گردد. این فرآیند تابع اصول و ضوابطی است که در دانش جرح و تعدیل، که شاخه‌ای از دانش رجال حدیث است، به صورت الفاظ و اصطلاحات ویژه‌ای به دقت سازمان‌دهی و تقریر شده است. یکی از اصطلاحات جرح و تعدیل، اصطلاح «مقارب الحدیث» است که درباره معنا و دلالت آن بر جرح یا تعدیل بررسی نموده و کوشیده‌ایم حدود دلالت و وزن رجالی آن را ترسیم نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study and Assessment of Two Expressions in the Science of Hadith

نویسندگان [English]

  • Mahdi Jalali
  • Fatemah Haji Akbari
چکیده [English]

Normally, hadiths consist of the two elements of text and the chain of transmission. There are two ways to study and analyze hadiths. The first is to study the text which is an internal research. The second is to study the chain of transmission which is considered an external study. The latter is based upon the science of authorities and contextual study of hadiths. In contextual study, the chain of transmission is analyzed regarding continuity, discontinuity, etc. In the study of authorities, the states of hadith narrators are investigated so as to determine their validity or invalidity and eventually the credit of narrations themselves. This process is subject to some rules and criteria in a branch of the science which is exactly organized and stated in the form of specific terms and expressions. One of these expressions is "moqarib al-hadith" whose meaning, implication and its position in the science of authorities is studied in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith
  • chain of transmission
  • external study
  • science of authorities
  • \'moqareb al-hadith\'