بازخوانی نارسایی اضطراب حدیث، حکم و چگونگی تعامل با آن

نویسنده

دانشگاه یزد

چکیده

حدیث در اسلام از جایگاه ویژهای برخوردار است؛ زیرا پس از قرآن، دومین منبع شناخت دین است. دانشمندان مسلمان در راه پاسداری از حدیث، تلاش فراوانی کرده و صدها کتاب در شناسایی و تحکیم اسناد و متون حدیثی و فهم آنها تألیف نمودهاند. برخی از روایات موجود در منابع حدیثی، دارای اضطراب در متن یا سند است. مراد از اضطراب، آن است که یک روایت، با نسخههای مختلف و با متنها یا اسناد متفاوت با یکدیگر نقل می‌شود. لذا برای شخص مراجعه کننده لازم است راه برخورد با این‌گونه روایات را بشناسد. گاهی پس از به کارگیری روشهای علمی، روایت مضطرب از اضطراب خارج میشود و گاهی همچنان بر این حالت باقی میماند. این مقاله بر آن است تا روشهای علمی برخورد با احادیث مضطرب و چگونگی بهرهگیری از آنها را تبیین نماید. ضرورت این بحث برای محققان مباحث دینی و اسلامی روشن است؛ زیرا یکی از منابع اصلی در تحقیقات فقهی، تفسیری، کلامی، اخلاقی، تاریخی و غیره روایات است که برخی از آنها دچار اضطراب گردیده، لذا آشنایی با چگونگی برخورد با روایات مضطرب، بر هر یک از محققان علوم فوق‌الذکر لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Irregularities of Hadith, Judgement and the Way to Encounter Them

نویسنده [English]

  • Ali Muhammad Mir Jalili
چکیده [English]

In Islam, tradition has a special place for it is the second source of understanding religion after the holy Quran. Muslim scholars use their best endeavours to keep and study traditions, and compose hundreds of books to recognize and understand the contents of traditions and their chains of transmission. Some of the narrations in the hadith sources do possess irregularity in texts or chain. What is meant by irregularity, here, is that a tradition has been narrated in different versions and texts or diverse chains of transmission. So, it is necessary for every teacher in the field to know the method of encountering such kind of traditions. Sometimes after using an exact and accurate method, an irregular tradition becomes a true one, and sometimes remains in its previous state. This article deals with the accurate methods of irregular traditions and explains the way of employing them. The necessity of this subject for the researchers of the religious issues is completely clear for, one of the main sources in the historical, moral, theological, interpretive and legal researches in traditions, some of which have been irregular. As a result, knowing how to encounter these kinds of narrations is necessary for the scholars of the above-mentioned fields of knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith
  • Tradition
  • narration
  • preference
  • irregularity
  • irregularity in text
  • irregularity in the chain of transmission