جایگاه گوینده در اعتبار گفتار از دیدگاه احادیث

نویسنده

دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

احادیث متعددی که بر تفکیک بین شخص گوینده و گفتارش تأکید می‌کنند، بیان کننده فهم اصل سخن و ارزیابی آن بدون توجه به گوینده است. در مقابل این احادیث، روایات دیگری وجود دارد که به توجه به گوینده و شناخت دقیق او دلالت می‌کند؛ به این معنا که هر سخنی را از هر کسی نپذیریم. نویسنده در این مقاله میکوشد به بررسی این دو دسته احادیث پرداخته و آن را در سه حوزه مختلف، تقسیم و تحلیل و استنتاج کند. نتیجه این بررسی آن است که هر گروه از این احادیث بر بعد خاصی تأکید دارند که از مجموع آنها میتوان به سه بعد اشاره کرد: 1. بعد معرفتشناختی 2. بعد روانشناختی 3. بعد رفتارشناختی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Speakers in the Validity of Speech from the Standpoint of Narrations

نویسنده [English]

  • Seyyed Hassan Islami
چکیده [English]

There are various traditions emphasizing the distinction between the person who speaks and his speech. This shows the importance of understanding and evaluating a speech by itself without considering the speaker. But there are other traditions that emphasize thorough knowledge of speakers so as not to accept everyone's speech. There is an attempt here to study and survey these two groups of traditions in three different areas. The result of this study is that each group of traditions focuses on a certain dimension. The most important dimensions are epistemological, psychological and behavioural.

کلیدواژه‌ها [English]

  • speech
  • speaker
  • speech assessment
  • speaker\'s position
  • speech morality