بررسی سندی و متنی حدیث «الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل و اقل»

نویسندگان

چکیده

در کنار همۀ آیاتی که قدرت یکسان زنان و مردان را در رسیدن به کمال و فضیلت‌ها مطرح می‌کنند، روایاتی وجود دارند که از نقص استعدادی زنان در رسیدن به کمال یا وجود ارزش‌های متفاوت مردانه و زنانه‌ حکایت می‌کنند. از آنجا که مهم‌ترین کمال در اندیشۀ‌ دینی، نزدیکی به خداوند و دست‌یافتن به ایمانی ناب، قرب الهی و رسیدن به رستگاری است، وجود متونی که توان زن را در رسیدن به حقیقت ایمان ناقص می‌دانند، بسیار مهم خواهدبود. یکی از احادیث در این موضوع، حدیثی از پیامبر اکرم است که در کافی، من لایحضر و بعضی دیگر از منابع معتبر شیعی بدین مضمون آمده است: «الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل و اقل». براساس این روایت، زنان از نظر دستیابی به سعادت ناتوان‌تر از مردان معرفی شده‌اند. این مقاله با تحلیلی سندی و متنی به ارزیابی این روایت پرداخته و اولاً نشان داده است که هیچ‌یک از طرق این حدیث، خالی از ضعف نیست. سپس متن حدیث نقد و تحلیل شده و با فرض صدور حدیث از سرچشمۀ علم نبوی، این روایت از نوع قضیه خارجیه خاص زمان صدور تلقی شده است که قابلیت تعمیم به عموم مردان و زنان را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Chain of Transmission and the Text of the Hadith "The Saved Men are little, and the Saved women are less and less"

نویسندگان [English]

  • Soheylā Piruzfar
  • Zahrā Sharafoldin
چکیده [English]

Beside the Quranic verses that propound the same power of men and women to achieve perfection and virtues there are some narrations that express the women's imperfection of talent to reach the high values or imply the existence of different values for men and women.
Since the most important perfection in religious thought is closeness to God and to achieve a pure faith and deliverance, the texts that consider woman's power and abilityas imperfect human in reaching the truth of faith, are important and should be studied.One of the hadiths in this regard, is the one which has been narrated from the Prophet in Al-Kafi, Man La Yahdorohu Al-Faqih and other Shi'ite sources, the content of which is: "The Saved Men are little, and the Saved women are less and less". According to this narration, women have less ability in acquiring the felicity than men.This article studies the text and the chain of transmission of this hadithand shows that the ways in which the hadith is narrated are weak. Its text is criticized too, and it will be said that if it is accepted its validity as genuine hadith from the Prophet, then it is as an actuality proposition which is considered for the time of its issuing and cannot be generalized for all men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the saved ones
  • men
  • Women
  • salvation
  • value
  • felicity