دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1393 (11) 
بازشناسی منابع کلینی در تدوین کافی

صفحه 181-206

عبدالرضا حمادی؛ سید علیرضا حسینی


گونه‌شناسی روایات امام حسن مجتبی

صفحه 239-260

سهیلا جلالی کندری؛ فریده امینی