مبنای ملاک‌های ترجیح اقوال رجالیون در تعارض جرح و تعدیل

نویسندگان

چکیده

صاحبان منابع مهم رجالی و دیگر علمای بزرگ رجال در مواضع متعددی در جرح و تعدیلِ برخی از رجال حدیث، اتفاق نظر ندارند، بلکه اختلاف‌هایی جدی دارند. برای حل این اختلاف‌ها لازم است که ملاک‌هایی برای ترجیح اقوال رجالیون در مواضع اختلاف آن‌ها در جرح و تعدیل یافت. بحث از این ملاک‌ها و تحلیل آن‌ها، هدف اصلی مقالۀ حاضر است. برخی ازملاک‌های بزرگان رجال در این زمینه عبارت‌اند از: رجوع به شخصیت رجالی، کیفیت قول جارح و معدِّل، نحوۀ دسترسی جارح و معدِّل به احوال راوی، تقدیم قول جارح، جمع بین قول جارح و معدِّل(قول به تفصیل)، تقدیم قول معدِّل. نگارندگان در مقالۀ حاضر می‌کوشند تا با بررسی سابقه و مبانی این ملاک‌ها و نیز بررسی مواردی از آن‌ها، دربارۀ چند تن از رجال حدیث مورد اختلاف، نشان دهند که مبنای اصلی وضع ملاک‌های مذکور «زیادتی علم» است و بر این مبنا نمی‌توان یکی از این ملاک‌ها را در همۀ موارد اختلاف در جرح و تعدیل روات جاری دانست؛ حتی در برخی موارد، مبنای «زیادت در علم و بیشتر بودن اطلاع» باعث می‌شود که این قاعده‌ها در جهت عکس اعمال شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foundations of Criteria for Preferring the Speeches of Authorities in the Distinction between Discrediting and Accrediting

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mojtabā Azizi
  • Maysam Motiee
چکیده [English]

The masters of major biographical sources and other great scholars have not had the same viewpoint about many cases indiscrediting and accrediting some scholars of hadith rather, they have had serious disagreements.To solve these discrepancies, we need to set criteria for preferring the dignitaries’ speeches upon their disagreements. This article discusses these criteria and analyzes them.
Somecriteria of the great authorities regarding this issue include referring to the dignitary`s character, the quality of the discredit’s and accreditor`s speeches, the way the discredit and accreditor have accessed to the narrator`s states, preference of the discredit’s speech, collection of the accreditor`s and discredit’s speech (believing in details) and preferring the accreditor`s speech.Studying the history and bases of these criteria and examining some of them regarding some scholars of the hadith, the writers try to prove that the main base for assigning the criteria is “knowledge surplus”.Thereby, none of these criteria can be known applicable in all discrediting and accrediting the discrepancies. As a result, in some cases, the base of “knowledge surplus and higher information” makes these rules to be applied reversely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biographical evaluation
  • discrediting
  • accrediting
  • discrediting and accrediting discrepancy
  • authorities\' disagreements
  • discredit`s preference criterion
  • knowledge surplus