تأملی در اصالت متن زیارت جامعه کبیره

نویسنده

چکیده

در میراث عظیم اهل‌ بیت ذخیره‌ای ارزشمند تعبیه شده است. نام این ذخیرۀ معنوی، زیارت است که شیفتگان ماورای محیط طبیعت تلاش دارند با ایجاد ارتباط با نقطه‌ای محوری در ولایت الهی، بدان دست یابند. در این ارتباط، افزون بر اتصال قلبی، تلفظ به واژه‌هایی که شایستۀ مقام و منزلت مزور است، نیز لازم است. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین و جامع‌ترین متونی که توانسته است این بار گران را بر دوش کشد، زیارت جامعۀ کبیرۀ مروی از امام هادی است؛ زیارتی که محتوای عمیق و دقیق عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و معرفتی را در خود جای داده و زائر را به مرتفع‌ترین قله‌های معارف در عرصۀ امام‌شناسی رهنمون می‌کند. متن بلیغ، فصیح و قدسی که منابع متعدد روایی شیعه از عیون شیخ صدوق در قرن چهارم تا مصباح مشکینی در قرن پانزدهم به نقل آن پرداخته‌اند و در کتب ادعیه در کنار قرآن، در بسیاری از منازل شیعیان به مناسبت‌ها قرائت می‌شود. لیکن در این میان، برخی چون محدث نوری مدعی حذف بعضی از فقرات متن اصلی زیارت شده است. در این نوشتار، با بررسی متن زیارت جامعه به ادعای حذف یا به تعبیر درست‌تر، تحریف متن زیارت جامعه پاسخ داده شده و نتیجه‌گیری می‌شود که از متن مشهور زیارت جامعۀ کبیره چیزی کاسته نشده و آن متن بدون تغییر و تصحیف و کاهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A meditation on Ziyārat Al-Jāme'at Al-Kabirat

نویسنده [English]

  • Dr. Muhammad Fākir Meybudi
چکیده [English]

In the great heritage of the Prophet's Houshold (Ahl al-Bait) –peace be upon them- there isvaluable treasure. The name of this spiritual treasure is Ziyarat Al-Jame'at Al-Kabirat.The lovers of metaphysics and beyond natural realm try to reach the treasure by making a relation with an axial point in genetic guardianship. Consequently, in addition to connection through the heart, pronunciation of the words which is appropriate for the states and positions of persons is important and necessary too. Undoubtedly, one of the most important and comprehensive texts thatcan carry this burden is Ziyarat Al-Jame'at Al-Kabirat, narrated from Imam Hadi, the content of which has deep, spiritual, elegant, political, moral, and epistemic meanings, and may lead the lovers and pilgrims to the highest summit of knowledge in the realm of knowing Imam. Deferent hadith sources of Shia, from Saduq'sUyun in the fourth century to Meshkini'sMisbah in the fifteenth century have narrated this supplication. Its eloquent text, along with the Holy Quran and other texts of supplication, is recited in the houses of Shi'iteson different occasions. On the other hand, some scholars, like Mohaddith-e Nuri, claim some parts of the text have been omitted during the history. In this article, the whole text is studied and I reply to those who claim the omission rather, those who claim the distortion of the text of Ziyarat Al-Jame'at Al-Kabirat. In conclusion, it is insisted that no change, addition or omission have been occurred forthe famous textof this supplication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ziyārat Al-Jāme\'at Al-Kabirat
  • Imām Hādi
  • Saduq\' Uyun
  • Meshkini\'s Misbāh