لزوم توجه به اثبات متن حدیث قبل از ورود به فقه الحدیث از دیدگاه شیخ حر عاملی در الفوائد الطوسیه

نویسنده

چکیده

فقه‌ الحدیث از ارزشمندترین علوم اسلامی است، زیرا حدیث در اسلام، دومین منبع فراگیری دین محسوب می‌شود و بدون آشنایی با سنت نمی‌توان اسلام را شناخت. فقه‌ الحدیث ما را با معنای متون احادیث آشنا می‌سازد، ولی مراجعه به متون احادیث، بدون توجه به مبانی لازم، امکان انحراف را در پی خواهد داشت. از این‌ رو، تلاش‌های فراوانی از سوی علمای مسلمان برای تدوین قواعد و مبانی فهم صحیح از روایات صورت گرفته که علم اصول فقه، نشانگر بخشی از این تلاش‌هاست. برخی از محققان حدیث نیز در هنگام شرح روایات، روش و قواعدی به کار برده‌اند که استخراج آن‌ها می‌تواند ما را با شیوه‌، ضوابط و مبانی فقه‌ الحدیث آشنا سازد. یکی از این کتب، الفوائد الطوسیه از شیخ حر عاملی است. این کتاب با عنایت به شخصیت علمی مؤلّف و تبیین و توضیح روایات مشکل، اهمیت ویژه‌ای دارد و در آن، نکات و تحقیقات و دقت‌ها و نیز پاسخ شبهات و مغالطاتی وجود دارد که در کتب دیگر کمتر یافت می‌شود. یکی از مبانی مورد توجه شیخ حر در این کتاب، اثبات متن حدیث است. این قاعده مهم‌ترین اصولی است که در فقه‌ الحدیث باید رعایت شود. در این مقاله، با مطالعه این کتاب به روش تحلیلی‌ـ توصیفی، این قاعده تبیین و موارد توجه شیخ حر به این قاعده، استخراج و تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Paying Attention to the Proving of the Text of Hadith before Entering the Fiq Al-Hadith according to HorrAmeli in Al-Fawāed Al-Tusiyyah

نویسنده [English]

  • Ali Muhammad Mir Jalili
چکیده [English]

One of the most important Islamic sciences is Fiq al-hadith. Hadith is the second source of knowing Islam without which this Divine religion cannot be understood. Fiqh al-hadith helps us to recognize the meanings of hadiths. On the other hand, using the texts of hadiths without being familiar with special necessary foundations may cause deviation. Accordingly, Islamic scholars tried hard to codify some rules and bases for correct understanding of narrations and hadiths.The science of jurisprudence is a part of their attempts.Some scholars of hadith have used methods and rules for explaining the narrations, and if we extract them, then we can be familiar with the criteria and foundations of Fiq al-Hadith.One of the books in this realm is Al-Fawāed Al-Tusiyyah written by HorrAmeli.The author is an important and famous person who explained the difficult narrations. For this reason, the book has got a special significance and place. In this work, one can find novelty of ideas and replies to objections and fallacies which cannot be found in other works. One of the foundations to which Sheikh Horr pays attention a lot is the proving of the hadith text. This is the most important principle that should be observed in the science of the Fiq Al-hadith.In this article, we study the book in an expository-analytical method, and finally explain the mentioned rule and the points to which Sheikh Horr has paid attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FiqAl-hadith
  • Sheikh Horr al-Āmili
  • Al-Fawāed Al-Tusiyyah
  • foundations
  • the proving of the text