بازشناسی منابع کلینی در تدوین کافی

نویسندگان

چکیده

کتاب کافی، مهم‌ترین اثر برجای مانده از دورۀ حدیث‌پژوهان پیشین به شمار می‌رود. این کتاب که دربردارندۀ موضوعات اعتقادی، اخلاقی و رفتاری است، به سبب باب‌بندی قوی و دریافت احادیث، از مهم‌ترین نویسندگان حدیث شیعه، از آغازین روزهای عرضه، مورد استقبال جامعه علمی شیعه قرار گرفت. در این مقاله، به بازشناسی منابع کلینی در تدوین کافی پرداخته شده تا اتقان این کتاب روشن گردد، زیرا از نگاه قدما، صحت حدیث مبتنی بر دریافت آن از اصول مورد اعتماد اصحاب است. این پژوهش نشان می‌دهد که تجلیل بزرگان از کافی به دلیل اخذ روشمند کلینی از مهم‌ترین کتب اصحاب است و اعتبارسنجی احادیث کافی به روش حوزۀ حله با روش کلینی در تدوین کتاب خویش هم‌خوانی ندارد و لازم است در راستای اعتبارسنجی روایات کتب پیشینیان، منابعی که مؤلفان، احادیث کتاب خود را از آن‌ها دریافت کرده‌اند، شناسایی و ارزش‌گذاری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowing Koleyni's Sources in Codifying Al-Kāfi

نویسندگان [English]

  • Abd Al-Rezā Hammādi
  • Seyyed Ali Rezā Hosseini
چکیده [English]

Kāfi is considered as the most important book remained from the period of early Hadith researchers. This work which includes belief, moral and behavioral topics, was welcomed from the learned society of Shi'a in first days of its appearance because of its strong chapters and obtaining the hadiths from the most important of Shi'a specialized writers in the realm of hadith. In this article, we try to knowKoleyni'ssources in codification of Kāfi in order to clarify itsskillful compilation, for according to theearly researchers the authenticity of the hadith, is based on its receiving from reliable sourcesand individuals.The research indicates that the praise of great scholars for Kāfi is for the precise method of Koleyni in receiving hadiths from the most important of companions’ book. Furthermore, the assessment of the validity of hadiths of Kāfi by the method of HellehSchool is not in accordance with Koleyni's method, and it is necessary to recognize and evaluate the sources from which the authors have got the hadiths in order to assess the authenticity of the narrations in the early books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kāfi codification
  • Koleyni sources
  • written Shi’a sources
  • the method of early researchers in Hadith codification