بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقله (مطالعۀ موردی؛ جِعّابی از مشایخ صدوق)

نویسندگان

چکیده

نویسندگان در مقالۀ حاضر می‌کوشند از زاویه‌ای جدید و نو، به چگونگی انتقال اخبار اهل تسنن به تشیع و پیامدهای آن بپردازند. به گمان نویسندگان این نوشتار، وجود برخی از راویان مشترکِ مؤلفان جوامع حدیثی از علل انتقال اخبار اهل تسنن به تشیع است. آنان با مطالعۀ موردی جِعّابی از مشایخ مشترک شیخ صدوق و روایات منقول از او در کتب وی سعی کرده‌اند تا شواهدی برای ایدۀ یاد‌شده فراهم کنند. برای این منظور، پس از کاوش در احوال جِعّابی و توثیقات او در فریقین، به بررسی دو خبر منقول از او در باب تحریف قرآن و جهاد در کتب صدوق پرداخته شده است. این دو خبر به واسطۀ او از جوامع حدیثی اهل سنت به کتب شیعی منتقل شده است که با مبانی امامیه سازگار نیست. همچنین به خلط راویان مشترک در سند و متن حدیث به عنوان یکی از زمینه‌های انتقال اخبار توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Role of Common Narrators in Transferred raditions (A Case Study of Je'aabi among the Sheikhs of Saduq)

نویسندگان [English]

  • Sayyid Rezā Moaddab
  • Hossein Sattār
چکیده [English]

In the present article, it is tried to show the way of transferring the Sunnites' traditions to Shi'ites' sources and its consequencesfrom a different and new angle. We believe one of the reasons of transferring the Sunnites' traditions to Shi'ites' books is the existence of some common narrators of hadith corpuses. By studying Je'aabi, oneof sheikhs of Saduq, and hadiths narrated from him in his works, we try desperately to offer some evidence for this idea. For this purpose, after delving into the biography of Je'aabi and his authentications in Shia and Sunnism, two hadiths that are narrated from him, in the books of Saduq are considered and dealt with. One of these hadiths isabout the distortion of the Quran and the other one about the Jihad. They are transferred from the Sunni hadith corpuses to Shi'ite books through him. We believe that these two are not in coherence with Shi'ite beliefs. Furthermore, mixing of common narrators in the chain of transmission and text of hadith, as one of the backgrounds of transmission of traditions, is studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • common narrators
  • Transferred Traditions
  • Je\'aabi
  • Saduq
  • mixing of narrators