بررسی تطبیقی روایات یمانی از منظر فریقین

نویسندگان

چکیده

نوشتار پیش رو با عنوان بررسی تطبیقی روایات یمانی از منظر فریقین، در صدد پژوهش و پاسخ این سؤال است که یمانی در روایات چگونه تصویر شده و موارد مشترک و مفترقات روایات فریقین درخصوص یمانی کدام است؟ این مقال به شیوۀ کتابخانه‌ای، اهم مباحث روایات را به صورت تطبیقی بررسی نموده و تصویر روشنی از یمانی را ارائه کرده و به این نتیجه رسیده است که روایات فریقین درخصوص یمانی در مواردی مانند نام یمانی، حتمیت قیام، هدایتگری پرچم یمانی، مکان قیام، اقدامات و فتوحات یمانی، قریب به هم بوده و تفاوت محتوایی چندانی ندارد، اما محتوای روایات فریقین در القاب یمانی، زمان قیام و فرجام شخص یمانی و حرکت او متفاوت‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Yamani Traditions from the Viewpoints of the two Schools

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Mahdavi Rād
  • Seyyed Ziā al-Din Ulyā Nasab
  • Hojjat Rohollāhi
چکیده [English]

This article is an attempt to study and answer the question how the Yamani mentioned in the traditions is described and what are the similarities and differences between the traditions of the two schools in regard of the Yamani. This research which is a library research discusses the most important questions of the traditions comparatively and gives a clear picture of the Yamani and concludes that the traditions of the two schools concerning Yamani are in some cases similar, such as the name of the Yamani, the inevitability of the rising, the guidance of the banner of the Yamani, the place of the uprising, the actions and the conquests of the Yamani. However, the content of the traditions of the two schools, the time of the uprising, the ending of the person of the Yamani and his movement are different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yamani
  • Qahtani
  • Mansur Yamāni
  • Appearance
  • Inevitable Signs
  • Imam Mahdi