متن متواتر حدیث ثقلین در کتب شیعی و منابع اهل سنت

نویسندگان

چکیده

حدیث ثقلین از روایات مشهور و منقول از پیامبر(ع) است که همواره مورد توجه مسلمانان و تفسیر محققان و متکلمان شیعه و اهل سنت بوده و با عبارات متفاوتی نقل شده است. در این پژوهش، از سویی با استفاده از اسناد روایات، عبارتی از این حدیث که در کتب شیعه متواتر است، انتخاب شده و از سویی، دیگر مصداق کلمۀ عترت با توجه به روایات مشابه ثقلین در کتب شیعه، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با بررسی روایات مسند حدیث ثقلین در کتب اهل سنت و بررسی سند هر عبارت از روایت و رسم نموداری راویان آن و اعتبار راویان از نظر رجال‌شناسی اهل سنت، اعتبار این روایت و اعتبار روایات مشابه ثقلین که به صورت متفاوت نقل شده و دارای معنای مغایر با روایت است مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام شبهات وارده از سید ابوالفضل برقعی دربارۀ حدیث ثقلین، درخصوص مرجعیت علمی عترت پیامبر(ع)، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سخن صواب در این باره برگزیده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reiterated Text of the Hadith of the Two Weighty Sources in the Shiite Books and Sunni Sources

نویسندگان [English]

  • Jafar Shānazari
  • Seyyed Mehrān Tabātabāei Pudeh
چکیده [English]

The well-known hadith of the two weighty sources related from the Prophet, peace be upon him and his household, has been always the focus of the attention of the Muslims and the interpretation of the Shiite and Sunni scholars and theologians and has been narrated in different forms. In this research on the basis of the chain of narration of the traditions some expressions of this hadith, which have been frequently mentioned in Shiite books, have been chosen and also the meaning of the word household with respect to similar traditions of the two weighty sources cited in Shiite books has been discussed. Moreover, by discussing the documented traditions of the two weighty sources in the Sunni books and examining the chain of narration of each expression of the traditions, which have been narrated differently, and drawing a diagram of its narrators and their reliability from the viewpoint of the Sunnis the reliability of this and other similar traditions of the two weighty sources, which have been narrated differently and have a different meaning from that of the tradition, has been evaluated. Finally, the objections made by Sayyid Abul Fazl Borqaie to the tradition of the two weighty sources in respect of the authority of the knowledge of the household of the Prophet, peace be upon him and his household, have been discussed and answered and the correct view has been chosen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Prophet\'s Family
  • Weighty Sources
  • transmission
  • widely transmitted hadith
  • authority in jurisprudence