دیدگاه‌های حدیثی عالمان متقدم امامی و دفاتر حدیثی ائمه شیعه به تدوین روات سنی

نویسنده

چکیده

محدثان و عالمان متقدم امامی، مبانی حدیثی روشنی داشته‌اند از جمله درخصوص روایت دفاتر حدیثی که تحریرهای غیر شیعی داشته، ملاحظات و تأملاتی کرده‌اند که هدف اصلی آن عدم آمیختگی دفاتر شیعی با دفاتر غیر شیعی بوده است. در نوشتار حاضر، چند متن حدیثی کهن شیعی که در میان اهل سنت نیز تداول داشته، مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که محدثان امامی برای جلوگیری از بروز هر گونه آشفتگی احتمالی در آینده، با دقت خاصی به روایت میراث‌های مشترک متداول در میان شیعیان و اهل سنت و انتخاب طریقی خاص، از آثار مذکور پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Views of the Earlier Scholars of Hadith on the Books of Hadith of the Shiite’s Imams Compiled by the Sunni Narrators

نویسنده [English]

  • Muhammad Kāzem Rahmati
چکیده [English]

The Earlier Shii narrators of hadith and scholars followed clear principles in their study of hadith. One of these is their views on the traditions narrated in books compiled by other than Shiis in order to separate the books written by Shii scholars from those written by others. In this research some ancient Shii hadith texts which have been used also regularly consulted by the Sunnis have been studied and it is shown that the Shii hadith scholars in order to prevent any possible confusion which might happen later used to look carefully and meticulously at the traditions which were narrated by both Shiis and Sunnis and tried to find a particular method to narrate from those sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muhammad Ibn Muslim
  • Ash\'thiyyat
  • literary Dimension of Imam Ali
  • Sunnism