نقد سندی و دلالی روایات ناظر بر سوره‌های مکی و مدنی با تأکید بر دیدگاه سیوطی

نویسندگان

چکیده

بازشناسی مکی از مدنی خواه سوره باشد یا آیه، دربارۀ اسباب النزول، همچنین در زمینه‌هایی مانند شناخت ناسخ و منسوخ، مطلق و مقیّد، عام و خاص و مانند آن‌ها سودمند است. از این رو در گذرگاه تاریخ، پیوسته محققان تلاش کرده‌اند سوره‌های مکی را از مدنی بازشناسند. در تشخیص مکی یا مدنی بودنِ بیش از سی سوره میان محققان، از جمله جلال‌الدین سیوطی اختلاف نظر وجود دارد. او درکتاب الاتقان فی علوم القرآن، برای اثبات عقیدۀ خود به روایاتی استناد کرده که در کتب روایی و تفسیری اهل سنت ذکر شده است. در این جستار، با بررسی اسناد و متن این روایات، نشان داده شده است که این روایات هم از لحاظ سند و هم از جهت محتوا با ضعف‌های جدّی روبه‌رو هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of the Documents and Evidence of the Traditions related to Makki and Madani Suras with Emphasis on the Viewpoint of al-Seyuti

نویسندگان [English]

  • Rahmatollāh Abdullāzādeh
  • Mahdi Āzarifard
چکیده [English]

To distinguish the Makki and Madani Suras and verses of the holy Quran is very useful in understanding the causes of revelation and also knowing the abrogating and abrogated, the absolute and the limited, the general and the particular, etc. Therefore, throughout history the researchers have always endeavored to distinguish between the Makki and Madani Suras. In this regard, the scholars, including Jalal al-Din Suyuti, differ on more than thirty Suras whether they are Makki or Madani. Seyuti in Al-Itqān fi Ulum al-Qurān to substantiate his views refers to traditions which have been mentioned in different exegeses and books of traditions written by the Sunnis. In this article the researcher by discussing the documents and the texts of those traditions shows that these traditions are drastically poor both in regard of their documents and content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Etqān
  • Jalaluddin Suyuti
  • Makki and Madani Suras
  • traditions
  • critique of hadith