جستاری دربارۀ مدلول عبارت« سلیم الجنبه »

نویسندگان

چکیده

با پیدایش پدیدۀ جعل حدیث و راهیابی احادیث ساختگی به منابع حدیثی، تمییز روایات اصیل از غیراصیل، یکی از دغدغه های مهم حدیث پژوهان شد. برای دستیابی به این مهم، یکی از راه ها بررسی اسانید حدیث و به تبع آن، تلاش برای شناخت اوصاف تک ت ک راویان(نقد سند) است. در ادوار نزدیک به عصر صدور حدیث که به عصر زندگی رسول نزدیک بود، این کار آسان تر می نمود، زیرا شناخت راویان، بی واسطه یا با وسایطی  اکرم اندک حاصل می شد. از سده های سوم و چهارم به این سو، حدیث پژوهان و راوی شناسان کتاب هایی سامان دادند و راویان و اوصاف آنان را در آن کتاب ها ثبت و ضبط کردند تا پژوهندگان بتوانند با رجوع به آن منابع، به مقصود دست یابند. آنان در مقام معرفی راویان، گاه الفاظی را به کار گرفته اند که گاهی، مدلول آن به روشنی معلوم نیست؛ به طوری که شناخت مدلول این الفاظ، امروزه به یکی از دل مشغولی های محققان عرصۀ حدیث و فقه تبدیل شده است. یکی از این است که رجال شناسان امامی در توصیف برخی از راویان به کار « سلیم الجنبلإ » الفاظ، عبارت برده اند. نگارندگان در این پژوهش، پس از گزارش و نقد آرای حدیث پژوهان دربارۀ معنا و مدلول این عبارت، با تکیه بر آگاهی های لغت شناختی و روابط همنشینی این عبارت با الفاظ و عبارات دیگر و نیز با درنظرگرفتن عبارات و الفاظ مشابه در ادبیات رجال شناسان امامی و اهل سنت، به بازکاوی معنای آن پرداخته و نشان داده اند که مراد از این عبارت، سلامت شخصیت راوی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Concept of the Term

چکیده [English]

By upcoming of the fabrication of hadiths and its penetration into hadith resources, distinction between the original and fabricated hadiths became one of the important priorities of hadith scholars. One way to achieve this end is to study the masters of hadith and try to discover the characteristics of each narrator. In the periods near to the origin of hadiths which is also near to the time of the holy Prophet, this task was easier since knowing the narrators was done either without any intermediary or just a few ones. From the third and fourth century onward, scholars of hadith and narrations wrote some books in which they gathered and recorded the narrators and their characteristics so that there existed a resource for those who wanted to study this subject. In introducing the narrators, they sometimes used some terms that were not clear. Today, understanding and discovering the referents of these terms is one of the responsibilities of the scholars of jurisprudence and hadith. One of these terms is "salim al- Jobnah" which was used for some narrators by some Imamite scholars of biographical evaluation. In this study, after surveying the views of the scholars of hadith regarding the meaning and referent of this term, and by considering the terminology and the accompaniment of this term with others, also, by taking into account the similar phrases and terms in the literature of both Sunni andImamite biographical evaluation, an attempt is made to reconsider the meaning of this term and show that what is meant by it is the narrators' righteousness of the character.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biographical evaluation
  • wounding and authentication
  • praise andcondemnation
  • salim al- Jobnah