دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، فروردین 1394 (13) 
بررسی روایات تفسیری فریقین در مسئلۀ ازدواج حضرت با یوسف (ع) زلیخا

صفحه 7-32

مجید معارف؛ عباس مصلایی‌پور یزدی؛ مرتضی قاسمی‌حامد


بررسی روایات تعیین روز ظهور

صفحه 111-132

سید علی اکبر ربیع نتاج؛ سید محسن موسوی؛ علی تفریحی


زیبایی شناسی خطبۀ آفرینش در پرتو نقد فرمالیستی

صفحه 277-310

علی نجفی ایوکی؛ سید رضا میراحمدی؛ نیلوفر زریوند