حسن بن عباس بن حریش و کتاب إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی لَیلَهِ الْقَدرِ وی: بررسی نمونۀ کتابی عرضه شده بر امام

نویسنده

چکیده

مسئلۀ اعتبار کتاب إِنَّا أَنْزَلْنَاه  فی لَیلَلإِ الْقَد ر حسن بن عباس بن ح ریش رازی مورد اختلاف محدثان دو مکتب حدیثی قم و بغداد است. محدثان قمی همچون صفار، کلینی و شیخ صدوق اعتبار کتاب را به ویژه در ،« اثبات فضائل ائمه » پذیرفته و احادیث آن را در منابع حدیثی خود با دو کاربست متفاوت نقل کرده اند. در مقابل، بغدادیانْ مؤلف کتاب را ضعیف و کتاب او « اثبات وجود امام » حوزۀ علم امام و را گزارش کرده که   را یکسر نامعتبر دانسته اند. صفار قمی ماجرای عرضۀ این کتاب بر امام جواد احتمالاً تأیید محتوای آن از سوی امام می توانست دلیلی قانع کننده در اعتبار آن به شمار رفته باشد. این نوشتار می کوشد ضمن نگاه تحلیلی به محتوای کتاب، داوری رجالیان بغدادی دربارۀ مؤلف کتاب را بررسی کرده، دلایل احتمالی اختلاف قمیان و بغدادیان دربارۀ اعتبار کتاب را تبیین کرده و درستی ماجرای عرضۀ آن بر امام را در بوتۀ سنجش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hasan Ibn Abbās Ibn Harish and His Book We Have Sent It Down on the Night of Ordainment: A Study of an Example of Books Presented to the Imam

چکیده [English]

The question of the validity of the book We Have Sent It Down on the Night of Ordainmentby HasanIbn Abbās Ibn Harish al-Razi is the point of disagreement among the traditionists of the two schools of tradition of Qom and Baghdād. The traditionists of Qom such as Saffar, Koleini and Sheikh al-Sadoq have accepted the validity of the book and have reported its hadiths among their hadith sources under two headings, “Proving the Virtues of the Imams”, especially in relation to the knowledge of the Imams, and “Arguing for the existence of the Imam.” In contrast, the followers of the school of Baghdad hold that the author of the book is weak and his book is totally unreliable. Saffar al-Qomi speaks of presenting the book to Imam al-Jawād, peace be upon him, and the confirmation of its content by the Imam has been counted as a convincing reason for its validity. This article attempts, besides having an analytical look at the content of the book, to discuss the judgment of the Baghdādi scholars of the hadith on theauthor of the book and in consequence to explain the likely reasons of the difference among the followers of the Qom and Baghdād sects on the validity of the book and also evaluates the reliability of the account given on presenting it to the Imam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hasan Ibn Abbās Ibn Harish al-Razi
  • the book of