روایت عمر بن حنظله، مقبوله یا صحیحه؟

نویسنده

چکیده

از روایات مهمی که در مباحث کلیدی فقه و اصول مانند تعادل و ترجیح، شهرت فتوائیه، اجتهاد و تقلید، . ولایت فقیه و... مورد استفاده قرار گرفته، روایتی است از عمر بن حنظله به نقل از امام صادق تعبیر کرده اند و این نشان می دهد سند « مقبوله » شمار فراوانی از عالمان فقه و اصول ازاین روایت، به « موثقه » یا دست کم « صحیحه » آن از نگاه ایشان فاقد اعتبار است، به گونه ای که نمی توان آن را دانست و حال آنکه شواهد و قراین گوناگون، دلیل یا تأییدکنندۀ صحیحه یا موثقه بودن آن است و در این صورت، می توان با اطمینان خاطر و بدون دغدغه، در مباحث فوق از آن بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Narration of Umar Ibn Hanzalah: Is it Acceptable or Correct?

چکیده [English]

One of the narrations which have been used in key discussions on Jurisprudence and Principles, such as balance and preponderance, fame of judgment, personal judgment and following others’ judgment, the rule of jurisprudent, etc., is the narration reported by Umar Ibn Hanzalah from Imam al-Sadiq, peace be upon him. Many of the scholars in the field of Jurisprudence and Principles classify this narration as acceptable which indicates that the chain of evidence of this narration is not valid so that it cannot be called correct or at least reliable. However, there are many clues and indications showing that it is correct or reliable and, therefore, it can be used in the above mentioned discussions with certainty and without any hesitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptable narration
  • correctnarration
  • Umar Ibn Hanzalah
  • Reliability
  • validity