اعتبارسنجی روایت «علی حسنه لا تضر معها سیئه » در مصادر شیعه و سنی

نویسندگان

چکیده

« حب علی حسنلإ لا تضر معها سیئلإ، وبغضه سیئلإ لا تنفع معها حسنلإ » روایت مستفیضی است که به سبب پیوند و ارتباط با عقاید و کلام شیعی، از اهمیت والایی برخوردار است. پژوهش پیش رو بر آن است تا نخست سیر نقل روایت را در میان منابع و مصادر روایی شناسایی کند، سپس با دستیابی به اسناد و طرق گوناگون روایت و با کنکاشی رجالی، کیفیت سندی آن را مطالعه نماید. بخش پایانی این نوشتار به واکاوی مراد و مقصود روایت اختصاص یافته است که از رهگذر نقد و بررسی اقوال گوناگون به بیان برداشت ها و تأویلات مقبول و نامقبول از روایت می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Validation of the Narrations of

چکیده [English]

The hadith "Loving Ali is a good deed by which no evil action may harm"is a famous and diffused hadith that is of great importance due to the ties with Shia ideas and theology.This research is aimed atidentifying the chain of its transmission among the traditional sources and then, by access to documents and different ways of narration, studying its validation of the chain of transmission.The final section of the article is about the analysis of the purpose of the hadith. It studies different arguments, acceptable or unacceptable interpretation and impression regarding the hadith.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loving Ali
  • hating Ali
  • Imamate
  • guardianship
  • salvation