بررسی سند و متنِ حدیث« لولاک لما خقلت الافلاک»

نویسنده

چکیده

روایت های بسیاری در نوشته های شیعه و سنی دربارۀ آغاز و انگیزۀ آفرینش به دست خداوند گزارش شناسانده اند . یکی ا ز  شده است. در پاره ای از این روایت ها، انگیزۀ آفرینش را حضرت رسول این گونه روایت ها، فرازی است چنان بلندآوازه که در دانش های گونه گون اسلامی و نوشته های پرشمارِ با وجود همۀ این .« لولاک لما خلقت الافلاک » : تفسیری، فقهی، کلامی، عرفانی و ادبی رخ نموده است بیرون نیامده است .  نوشته ها و گزارش ها، این فراز با این واژها از دهان فرخندۀ حضرت رسول روایت های بسیاری با همین درون مایه و گاه با واژگانی همسان با این فراز، در منابع روایی شیعه و سنی گزارش شده که می توان گفت این فراز، در پیِ فرایند نقل به معنا در نوشته های اسلامی نمایان شده است. همچنین روشن می شود که پدیدۀ جعل در ساخته شدن این حدیث، نقشی نداشته است و آنان که این سخن را حدیثی جعلی پنداشته ، بر خطا رفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Chain of Evidence and the Text of the Hadith “Were It not for You I would have not Created the Spheres”

چکیده [English]

Many narrations have been reported in the writings of the Shiites and Sunnis on the beginning and motivations of creation by Allah. In some of these narrations the motivation of creation is defined as the Messenger of Allah, peace be upon him and his household. One of these narrations is a statement of such a fame which has been quoted in different Islamic sciences and countless exegetic, jurisprudential, theological, mystical and literary writings, that is, “Were it not for you I would have not created the spheres.” Despite all these writings and reports, this statement was not told by the Messenger of Allah, peace be upon him and his household. Nevertheless, there are many narrations with the same content and sometimes with the same words reported in Shii and Sunni hadith sources, which may lead us to think this statement is repeated in Islamic writings to transmit a concept and a meaning. Moreover, it is clear that fabrication in making this hadith is out of question and those who have thought this is a fabricated hadith are mistaken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith “Were It not for You I would have not Created the Spheres”
  • study of the Chain of transmission
  • study of the text
  • transmitting a meaning
  • fabricating hadith