منابع تفسیری شیخ کلینی

نویسندگان

چکیده

کتاب‌های تفسیر روایی دسته‏ای از منابعی است که شیخ کلینی در تدوین کافی از آن‌ها بهره برده است. ازجمله این کتاب‌ها می‏توان به تفسیر هشام بن سالم، یونس بن عبدالرحمن، حسین بن سعید، ابوحمزه ثمالی، معلی بن محمد، محمد بن خالد برقی، وهیب بن حفص جریری، ثواب القرآن محمد بن حسان، کتاب فضل سورۀ انا انزلناه عبدالرحمن بن کثیر و برخی کتاب‌های حسن بن راشد اشاره کرد. مطالب برخی از تفاسیر نیز با واسطۀ کتاب‌های نسل‌های بعد وارد کافی شده است؛ ازجمله تفسیر ابوالجارود، علی بن حسان، محمد بن اورمه، جابر، منخل، علی بن مهزیار، علی بن اسباط، عبد‏الله بن صلت قمی، علی بن ابی حمزه بطائنی و پسرش حسن، سکونی، ابن فضال، تفسیر یاسین سلمه بن خطاب، ثواب القرآن و القراءات سیاری و برخی کتاب‌های ابوسمینه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interpretative Sources of al-Sheikh al-Kuleini

چکیده [English]

The narrational exegeses are a set of sources which Sheikh al-Kuleini has used in the composition of his …. . Some of these works are those of Hisham Ibn Salim, Yunis Ibn Abdol Rahman, Hussein Ibn Saeed, Abu Hamzeh al-Thomali, Mo’lla Ibn Muhammad, Muhammad Ibn Khalid al-Barqi, Wahib Ibn Hafs al-Jariri …. Muhammad Ibn Hassan…., Abdol Rahman Ibn Kathir, and some of the books by Hasan Ibn Rashid. Some of the points mentioned in some exegeses have also been reported in the exegeses of the succeeding generation, such as those by Abu al-Jarud, Ali Ibn al-Hassan, Muhammad Ibn Urmeh, Jabir, Munkhul, Ali Ibn Mahziyar, Ali Ibn Isbat, Abdullah Ibn Salt al-Qomi, Ali Ibn Abi Hamzeh al-Batainie and his son Hasan, al-Sukuni, Ibn Faddal, the Exegesis of Yasin Salameh Ibn Khattab, Thawab Al-Quran wa Al- Qara'at of al-Sayyari and some of the works of Abu Samineh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library of Sheikh al-Kuleini
  • Sources of Al-Kafi
  • Interpretative Sources of Al-Kafi
  • Traditional Exegesis
  • interpretative narrations