بررسی سخن «الجنه تحت اقدام الامهات»

نویسندگان

چکیده

افزون بر آیات قرآن، روایات بسیاری در منابع شیعه و سنی دربارۀ مادر و جایگاه ارزنده‌اش بازگو شده است. یکی از فراگیرترین سخنانی که به عنوان سخنی از حضرت رسول2 گزارش شده، فراز «الجنه تحت أقدام الامهات» است. نوشتار پیش‌رو نگاهی است به سند و متن این فراز. شگفت است سخنی به این اندازه پرآوازه، جایگاهی در منابع ارزشمند شیعه و سنی ندارد. پس از بررسی‌های انجام‌گرفته در سند و متن این فراز، روشن شد که این فراز را دو عامل جعل حدیث و نقل به معنا در منابع سنی سامان داده‌اند و سند و متنی ساخته و پرداخته شده که سازندگانش به ویژگی‌های کذاب و مجهول بودن نامبردارند.

برآیند پایانی پژوهش، نپذیرفتنِ این فراز به عنوان سخنی از سخنان حضرت رسول2 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of the Tradition “Paradise Is underneath the Feet of Mothers”

چکیده [English]

Besides many Qur’anic verses, there are many traditions in Shii and Sunni sources about mother and her invaluable position. One of the most famous traditions which is attributed to the Messenger of Allah, peace be upon him and his household, is “Paradise is underneath the feet of mothers.” This article attempts to have a look at the documents and the text of this narration. It is surprising that such a well-known saying has no place in valuable Shii and Sunni sources. After doing some research it becomes clear that this saying has been fabricated by two narrators who have report the hadith only by its meaning in Sunni sources and its evidence has been been given by those who are known for being either false or are unknown. The article concludes that this saying cannot be attributed to the Messenger of Allah, peace be upon him and his household.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophetic Narration
  • Paradise
  • the Study of Origin
  • the Study of Indication
  • Hadith Fabrication
  • Narration through Meaning